O zawodzie radcy prawnego

Zawód radcy prawnego jest jednym z zawodów zaufania publicznego, obok zawodów doradcy podatkowego i adwokata, których zadaniem jest świadczenie usług z zakresu szeroko rozumianej pomocy prawnej.

Wykonywanie zawodu radcy prawnego uregulowane jest przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Tytuł zawodowy „radca prawny” podlega ochronie prawnej, co oznacza że posługiwać się nim mogą wyłącznie osoby wpisane na listę radców prawnych, prowadzoną przez właściwą Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Zakres pomocy prawnej, którą może świadczyć radca prawny na rzecz swoich klientów, jest zbieżny z czynnościami wykonywanymi przez adwokatów, z tym wyjątkiem, że radca prawny nie może wykonywać czynności obejmujących obronę w sprawach karnych. Taki stan regulacji powoduje, że specjalnością radców prawnych stało się prowadzenie sądowych spraw cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, administracyjnych oraz obsługa prawna firm.

Jakość usług

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego. Jego wykonywanie opiera się na przepisach ustawy o radcach prawnych oraz przepisach wydawanych przez samorząd radcowski, w szczególności Kodeksie Etyki Radcy Prawnego. Przepisy te gwarantują najwyższy standard bezpieczeństwa klientów korzystających z pomocy prawnej świadczonej przez radcę prawnego.

Wskazane powyżej regulacje zapewniają klientom korzystającym z pomocy radcy prawnego wysoką jakość merytoryczną świadczonych usług, jak również podwyższone, w stosunku do innych funkcjonujących na rynku podmiotów świadczących usługi, standardy świadczenia pomocy prawnej.

Gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego świadczenia usług jest wpis na listę radców prawnych uzależniony od ukończenia pięcioletnich wyższych studiów prawniczych oraz czteroletniej aplikacji radcowskiej.

Tajemnica zawodowa

W szczególności radca prawny zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Obowiązek ten polega na zachowaniu w tajemnicy wszystkiego, o czym radca prawny dowiedział się w związku udzielaniem swojemu klientowi pomocy prawnej, bez względu na zakres i rodzaj tej pomocy (udzielenie porady, konsultacje, opinia prawna, czy prowadzenie sprawy przed sadem).

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może zostać ograniczony w czasie.

Tajemnicą zawodową objęte są wszelkie informacje uzyskane w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Bez znaczenia jest, czy źródłem tych informacji jest wiedza uzyskana od klienta, dostarczona przez niego dokumentacja, akta sądowe, czy inne źródła.

Radca prawny zobowiązany jest do zobowiązać osoby współpracujące z nim przy wykonywaniu zawodu do przestrzegania tajemnicy zawodowej.

Stosując się do tych zaostrzonych wymogów zachowania tajemnicy zawodowej, w umowach z naszymi Klientami określamy zasady informowania o przebiegu prowadzonych postępowań sądowych oraz innych zleceń. W szczególności określamy osoby, które mogą uzyskiwać informacje dotyczące prowadzonych przez spraw naszych Klientów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Radca prawny obowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych. Przepisy rozporządzenia wskazują przede wszystkim minimalną sumę gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, na kwotę stanowiącą równowartość 50.000 EURO.

Kancelaria posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. i HDI Asekuracja S.A. Łączna suma gwarancyjna ubezpieczenia podstawowego (obowiązkowego) i dodatkowego wynosi w 2011 r. 1.386.770 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych).

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią