Sklepy internetowe

Jedną ze specjalizacji Kancelarii jest obsługa prawna przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe. Wychodząc naprzeciw potrzebom stale rozwijającego się handlu internetowego (e-commerce), proponujemy obsługę prawną w pełnym zakresie, od wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności po pomoc prawną w rozwiązywaniu bieżących problemów pojawiających się w trakcie działalności.

Regulamin sklepu internetowego - klauzule niedozwolone (abuzywne)

Podstawowym dokumentem sklepu internetowego jest jego regulamin zawierający postanowienia dotyczące zasad dokonywania zakupów przez jego klientów. Treść poszczególnych klauzul (zapisów) regulaminu sklepu internetowego świadczy o tym, czy sklep działa zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Nieprawidłowe sformułowanie treści regulaminu sklepu internetowego może doprowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Dwiema najbardziej dotkliwymi konsekwencjami posługiwania się regulaminem sprzedaży niezgodnym z prawem są: możliwość nałożenia na przedsiębiorcę kary przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zaskarżenie przez konsumenta, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub inny podmiot (np. stowarzyszenie reprezentujące interesy konsumentów) postanowień regulaminu w celu ich uznania za niedozwolone i wpisania do rejestru klauzul niedozwolonych.

Posługiwanie się regulaminem sklepu internetowego, w którym zawarte są klauzule wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zagrożone jest sankcją w postaci kary, która może wynieść do 10 % przychodów osiągniętych w poprzednim roku. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie osiągnął przychodu, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć karę w wysokości do dwustukrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Niezależnie od powyższej kary, klauzule regulaminu sklepu internetowego mogą być zaskarżane przez wszystkich konsumentów, którzy tylko potencjalnie mogą być klientami sklepu internetowego. Zaskarżenie tylko jednej klauzuli zawartej w regulaminie sklepu internetowego może wiązać się z kosztami w wysokości nawet do 3.000 zł.

W celu uniknięcia powyższych negatywnych konsekwencji nieznajomości prawa, świadczymy dla przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe usługi w zakresie przygotowania zgodnego z prawem regulaminu sklepu internetowego.


Rejestracja zbiorów danych osobowych

Przedsiębiorcy prowadzący sklepy internetowe gromadzą dane osobowe swoich klientów, a w związku z tym, zobowiązani są do zarejestrowania zbioru danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Reprezentujemy naszych Klientów prowadzących sklepy internetowe w sprawach rejestracji zbiorów danych osobowych przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO), przygotowując odpowiedni wniosek i świadcząc pomoc prawną w postępowaniu administracyjnym po złożeniu wniosku o rejestrację.

Niezgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestru podlega odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


Reklamacje konsumentów

Sprzedaż przez Internet, jeżeli oferowane towary mogą być nabywane przez konsumentów, a więc osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, uregulowana jest odrębnymi przepisami. W szczególności przepisy te dotyczą reklamacji towaru niezgodnego z umową, jak również możliwości odstąpienia przez nabywcę od umowy zakupu towaru w terminie 10 dni.

Przygotowujemy dla naszych Klientów prowadzących sklepy internetowe procedury odpowiadające obowiązującym w Polsce przepisom prawa, obejmujące wzorce dokumentacji, jaką sklep internetowy powinien posługiwać się w kontakcie z nabywcą.

Reprezentujemy również naszych Klientów w sporach sądowych z konsumentami wywołanych wcześniejszą reklamacją towaru nabytego w sklepie internetowym.


Reprezentacja przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Polskie prawo ochrony konsumentów przewiduje możliwość zaskarżania klauzul zawartych w regulaminach sklepów internetowych. Jest to tzw. abstrakcyjna kontrola postanowień umownych stosowanych w obrocie konsumenckim. Klauzulę (postanowienie) zawartą w regulaminie sklepu internetowego zaskarżyć może Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stowarzyszenie, którego celem statutowym jest ochrona praw konsumentów, a także każdy konsument, który zgodnie z ofertą sklepu internetowego może być stroną umowy ze sklepem, a więc każdy konsument, który, choćby potencjalnie, może dokonać zakupu w sklepie internetowym. Zaskarżenie klauzuli może mieć miejsce nawet wówczas, gdy sklep internetowy zaprzestał stosowania niezgodnej z prawem klauzuli, ale od jej usunięcia z regulaminu nie minęło jeszcze 6 miesięcy.

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na życzenie naszych Klientów, w przypadku, gdy chcą oni podpisać ugodę z podmiotem, który skierował przeciwko nim pozew, świadczymy pomoc prawną polegającą na sporządzeniu tekstu ugody, który maksymalnie zabezpiecza interesy naszych Klientów.


Postępowanie przez Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Organem administracji państwowej powołanym miedzy innymi do kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców praw konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Reprezentujemy interesy naszych Klientów prowadzących sklepy internetowe w sprawach, w których Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie o naruszenie praw konsumentów.

Ponadto reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także w innych sprawach toczących się przed tym sądem, wszczętych na wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią