Aktualności

Wykonanie zastępcze 24 listopada 2017r.

Ogólna regulacja dotycząca wykonania zastępczego znajduje się w przepisach art. 480 Kodeksu cywilnego. Istotę tej instytucji ustawodawca ujął w paragrafie pierwszym, stanowiąc że „W razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika.”. Jak wynika z przywołanego przepisu, do posłużenia się wykonaniem zastępczym niezbędne jest upoważnienie sądu (wyjątek przewidują przepisy dotyczące umowy o dzieło - art. 636 k.c.). W przypadku zobowiązań wynikających z umów wykonanie zastępcze będzie zmierzać do wykonania zapisów umowy, zgodnie z jej treścią, w zastępstwie pierwotnie zobowiązanego dłużnika. Oczywiście warunkiem zastosowania art.... czytaj całość

Zamówienie z wolnej ręki 24 października 2017r.

Przepis art. 67 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych przewiduje jedną z szeregu przesłanek pozwalających na udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, który polega na udzieleniu zamówienia po negocjacjach z jednym tylko wykonawcą. Przywołany przepis stanowi, że zamawiający może skorzystać z omawianego trybu, gdy zachodzi wyjątkowa sytuacja... czytaj całość

Milczące załatwienie sprawy 18 października 2017r.

Podstawowym sposobem załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej jest wydanie decyzji administracyjnej. Przepisy postępowania administracyjnego przewidują jednak inne formy rozstrzygnięcia o prawach i obowiązkach stron. Przykładowo można wskazać tu ugodę administracyjną, brak sprzeciwu organu, wpis do właściwego rejestru. W tym roku do Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzona została instytucja milczącego załatwienia sprawy.... czytaj całość

Kiedy pozew zbiorowy? 11 października 2017r.

Cywilne postępowanie grupowe uregulowane zostało w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Zgodnie z jej przepisami, aby można było rozważać wszczęcie cywilnego postępowania grupowego, wytoczenie tzw. powództwa zbiorowego, zebrać musi się grupa co najmniej 10 osób, których roszczenia są jednego rodzaju, a ponadto... czytaj całość

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią