Zakres czynności

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz i w interesie klientów. Ustawa o radcach prawnych wskazuje przykładowe czynności, które objęte są zakresem pomocy prawnej.


Porady prawne

Konsultacje prawne

Opinie prawne

Sprawy sądowe

Występowanie przed urzędami

Zastępstwo prawne

Projekty aktów prawnych

Negocjacje

Informacja o przepisach prawa

Sygnalizacja naruszeń prawa

Doradztwo podatkowe

Zastępstwo prawne

Zastępstwo prawne polega na dokonywaniu przez radcę prawnego czynności w imieniu i na rzecz Klienta. Na zlecenie naszych Klientów dokonujemy czynności prawnych w zakresie udzielonego nam pełnomocnictwa.

Wśród czynności dokonywanych w ramach zastępstwa prawnego wymienić należy zawieranie w imieniu naszych Klientów umów (najczęściej umów nabycia nieruchomości, umów deweloperskich, podziału majątku po ustaniu małżeństwa, umów o zniesienie współwłasności, umów wszelkiego rodzaju spółek, ugód pozasądowych), uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników spółki z o.o., walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółki akcyjnej oraz na zebraniu wspólników spółek osobowych.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią