Zakres czynności

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz i w interesie klientów. Ustawa o radcach prawnych wskazuje przykładowe czynności, które objęte są zakresem pomocy prawnej.


Porady prawne

Konsultacje prawne

Opinie prawne

Sprawy sądowe

Występowanie przed urzędami

Zastępstwo prawne

Projekty aktów prawnych

Negocjacje

Informacja o przepisach prawa

Sygnalizacja naruszeń prawa

Doradztwo podatkowe

Sprawy sądowe

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega między innymi na reprezentowaniu Klientów w sprawach sadowych. Radca prawny może być pełnomocnikiem w szczególności w sprawach sądowych:

 1. cywilnych (np. o zapłatę, spadkowych, zniesienie współwłasności, o stwierdzenie zasiedzenia),
 2. gospodarczych (np. o zapłatę, ustalenie istnienia bądź nieistnienia umowy),
 3. pracowniczych (np. w sprawie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, uznanie wypadku przy pracy),
 4. z zakresu ubezpieczeń społecznych (np. odwołania od decyzji ZUS),
 5. rodzinnych (np. o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem, o alimenty),
 6. administracyjnych (np. skargi na decyzje administracyjne, postanowienia organów administracyjnych, postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, skargi na akty prawa miejscowego),
 7. podatkowych (np. skargi na decyzje organów podatkowych, postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym w administracji),
 8. o wykroczenia.

Wykonujemy na rzecz naszych Klientów zastępstwo procesowe w postępowaniach prowadzonych w szczególności przez:

 1. sądy powszechne (sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne) na terenie całego kraju,
 2. Sąd Najwyższy, gdy podstawą postępowania jest skarga kasacyjna bądź skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 3. komorników sądowych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym,
 4. sądy polubowne,
 5. sądy administracyjne (wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny),
 6. Trybunał Konstytucyjny rozpatrujący skargi konstytucyjne,
 7. Krajową Izbę Odwoławczą oraz sądy powszechne rozpoznające odwołania i skargi wnoszone w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią