Zakres czynności

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz i w interesie klientów. Ustawa o radcach prawnych wskazuje przykładowe czynności, które objęte są zakresem pomocy prawnej.


Porady prawne

Konsultacje prawne

Opinie prawne

Sprawy sądowe

Występowanie przed urzędami

Zastępstwo prawne

Projekty aktów prawnych

Negocjacje

Informacja o przepisach prawa

Sygnalizacja naruszeń prawa

Doradztwo podatkowe

Projekty aktów prawnych

Pod pojęciem aktu prawnego należy w szczególności rozumieć akty normatywne (np. uchwały rady gminy stanowiące akty prawa miejscowego), umowy, porozumienia, listy intencyjne, ugody, oświadczenia woli, decyzje administracyjne, uchwały organów kolegialnych (zgromadzeń wspólników, zarządów, rad nadzorczych, wspólnot mieszkaniowych), regulaminy, ogólne warunki umów itp.

Przygotowujemy projekty wszelkich aktów prawnych, jak również opiniujemy akty prawne przygotowane przez naszych Klientów.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią