Zakres czynności

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz i w interesie klientów. Ustawa o radcach prawnych wskazuje przykładowe czynności, które objęte są zakresem pomocy prawnej.


Porady prawne

Konsultacje prawne

Opinie prawne

Sprawy sądowe

Występowanie przed urzędami

Zastępstwo prawne

Projekty aktów prawnych

Negocjacje

Informacja o przepisach prawa

Sygnalizacja naruszeń prawa

Doradztwo podatkowe

Opinie prawne

Bardziej rozbudowaną od porady prawnej i konsultacji prawnych formą doradztwa prawnego jest opinia prawna. Jest ona zawsze sporządzana na piśmie.

Opinia prawna sporządzana jest przez radcę prawnego w oparciu o przedstawiony przez klienta stan faktyczny i dokumentację dotyczącą sprawy będącej przedmiotem opinii. Podstawą wydania opinii może być również planowane przez klienta działanie oraz przygotowywany projekt aktu prawnego (umowy, uchwały, regulaminu i innych) albo aktu administracyjnego (decyzji, zarządzenia, wytycznych itp.).

Sporządzamy opinie prawne na zlecenie naszych Klientów. Pisemna forma opinii prawnej nie wyklucza jej przesłania Klientowi na wskazany adres poczty elektronicznej w formacie dowolnego pliku komputerowego.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią