Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Zamówienia publiczne

Przedsiębiorca ubiegający się o wykonywanie zamówienia publicznego udzielanego przez jednostkę sektora finansów publicznych obowiązany jest do spełnienia szeregu wymogów, które nakłada przede wszystkim ustawa Prawo zamówień publicznych.

Świadczymy pełną pomoc prawną w zakresie obsługi procesu ubiegania się przez przedsiębiorców o uzyskanie zamówienia publicznego oraz wykonywania zamówienia.

Analiza SIWZ

Udzielenie zamówienia publicznego poprzedza przygotowanie przez zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Analizujemy treść specyfikacji pod kątem udziału naszych Klientów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ryzyka prawnego związanego z ewentualnym wygraniem postępowania. Analiza SIWZ ułatwia również naszym Klientom wystąpienie do zamawiającego o wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ.

Przygotowanie oferty

Warunkiem ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego jest sporządzenie i złożenie oferty zgodnej z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Świadczymy pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji i złożenia oferty w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Konsorcjum

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się przez przedsiębiorców o udzielenie zamówienia publicznego (tzw. konsorcjum). Świadczymy pełną pomoc prawną na rzecz Klientów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, od przygotowania umowy konsorcjum, po obsługę udziału w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego.

Przetargi

Podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Świadczymy pomoc prawną w zakresie udziału przedsiębiorców w postępowaniach prowadzonych przez zamawiających w tych trybach, począwszy od analizy SIWZ i złożenie oferty, po wykonanie zamówienia.

Negocjacje / dialog konkurencyjny

Specyficznymi trybami udzielania zamówień publicznych są negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia oraz dialog konkurencyjny. Świadczymy pełną pomoc prawną w zakresie ubiegania się przez naszych Klientów o udzielenie zamówienia publicznego w tych trybach, w szczególności uczestnicząc w przygotowaniu oferty oraz w negocjacjach prowadzonych z zamawiającym.

Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki to wyjątkowy tryb udzielania zamówienia publicznego, w którym zamawiający prowadzi negocjacje tylko z jednym wykonawcą. Świadczymy pełną obsługę prawną procesu zawarcia umowy przez naszych Klientów w tym trybie, w szczególności uczestnicząc w negocjacjach z zamawiającym oraz przygotowaniu lub analizie treści umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Zamówienia poza systemem zamówień publicznych

Zamawiający nie mają obowiązku stosowania trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych w przypadkach, gdy wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14.000 euro (53.746 zł). Zamawiający niejednokrotnie wprowadzają wewnętrzne procedury udzielania takich zamówień. Świadczymy pełną pomoc prawną w zakresie ubiegania się o udzielenie zamówienia, w szczególności uczestnicząc w przygotowaniu i złożeniu oferty, analizie lub przygotowaniu umowy, a także w negocjowaniu jej warunków z zamawiającym.

Umowy w sprawach zamówień publicznych

W znaczącej większości postępowań o udzielenie zamówienia publicznego umowę przygotowuje zamawiający. Świadczymy pełną pomoc prawną w zakresie analizy postanowień umów o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności pod kątem oceny ryzyka prawnego wiążącego się z zawarciem umowy, jak również w celu umożliwienia naszym Klientom wystąpienia do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. W przypadkach, gdy jest to dopuszczalne przygotowujemy projekty umów o udzielenie zamówienia publicznego, jak również uczestniczymy w negocjowaniu warunków umowy z zamawiającym.

Odwołania

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odwołanie jest środkiem ochrony prawnej, z którego wykonawca może skorzystać, gdy uznał, że zamawiający dokonał czynności niezgodnej z przepisami ustawy lub zaniechał podjęcia czynności, do której podjęcia był zobowiązany.
Świadczymy pomoc prawną w zakresie sporządzania odwołania oraz reprezentowania interesów naszych Klientów w postępowaniach, które po wniesieniu odwołania prowadzi Krajowa Izba Odwoławcza.

Skarga do sądu

Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej podlega zaskarżeniu skargą do sądu okręgowego. Świadczymy pomoc prawną w zakresie sporządzania skargi do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentowania interesów naszych Klientów w postępowaniach prowadzonych przez sądy okręgowe.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią