Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Zabezpieczenie wierzytelności

W przypadku wierzytelności pieniężnych zabezpieczenie ma na celu zapewnienie ściągalności należności przy braku dobrowolnej zapłaty przez dłużnika oraz ograniczenie kosztów związanych z dochodzeniem należności.Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa i projektowania zabezpieczeń wierzytelności, zarówno pojedynczych kontraktów, jak wszystkich umów zawieranych przez Klientów.

Audyt obejmujący umowy zawierane przez Klientów

Audyt umów zawieranych przez Klientów poprzedza proces wdrażania w przedsiębiorstwach systemu zabezpieczeń wierzytelności. Wynikiem audytu jest szczegółowy raport dotyczący stanu zabezpieczenia wierzytelności zawierający jednocześnie proponowane rozwiązania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa realizacji zawieranych przez naszych Klientów kontraktów.

Wdrożenie systemu zabezpieczeń wierzytelności

Projektujemy i wdrażamy u naszych Klientów systemy zabezpieczenia wierzytelności, które najczęściej są powiązane z obszerniejszymi zakresowo systemami zawierania umów. Proponowane rozwiązania dostosowujemy zarówno do potrzeb Klientów, w których przedsiębiorstwach funkcjonują działy umów, jak i do potrzeb Klientów nieposiadających takich jednostek organizacyjnych.
W ramach systemu zabezpieczenia wierzytelności przygotowujemy dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta regulamin wewnętrzny ustanawiający standardy stosowane przy zawieraniu umów, określający w szczególności rodzaj dokumentacji handlowej, zasady stosowania trybów ofertowego, negocjacyjnego, przetargowego, korespondencyjnego.

Dobór odpowiedniej formy zabezpieczenia do rodzaju kontraktu handlowego

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa przy doborze formy zabezpieczenia kontraktów handlowych, mając na względzie pozycję negocjacyjną naszych Klientów, a także koszty zabezpieczenia w stosunku do wartości zawieranego kontraktu.

Przygotowanie projektów umów zabezpieczających

Przygotowujemy dla naszych Klientów klauzule zabezpieczające będące elementem zawieranych umów, jak również odrębne umowy zabezpieczające wykonanie kontraktów.

Informacja o majątku i działalności dłużnika

Podobnie jak w przypadku czynności windykacyjnych, również na etapie zawierania kontraktów przez naszych Klientów świadczymy usługi polegające na ustaleniu m.in. stanu majątkowego kontrahentów.


Podstawowe rodzaje zabezpieczeń wierzytelności:


Hipoteka

Hipoteka jest rzeczowym zabezpieczeniem wierzytelności, ograniczonym prawem rzeczowym. W szczególności może zostać ustanowiona na nieruchomości, lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość, użytkowaniu wieczystym, własnościowym prawie do lokalu użytkowego lub mieszkalnego, prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz wierzytelności zabezpieczonej hipoteką.
Zabezpieczenie wierzytelności hipoteką powoduje uprzywilejowanie wierzytelności zabezpieczonej w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym.

Zastaw rejestrowy

Zastaw rejestrowy jest rzeczowym zabezpieczeniem wierzytelności, ograniczonym prawem rzeczowym. W szczególności może zostać ustanowiony na rzeczach ruchomych, zbiorach rzeczy, wierzytelnościach, udziałach w spółce z o.o. i prawach z papierów wartościowych.
Zastaw rejestrowy podlega wpisowi do rejestru zastawów. Zabezpieczenie wierzytelności zastawem rejestrowym powoduje uprzywilejowanie wierzytelności zabezpieczonej w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym.

Zastaw

Zastaw zwykły (tzw. cywilny) można ustanowić na rzeczy lub prawie. Istotnym ograniczeniem stosowania tego zabezpieczenia jest, co do zasady, obowiązek wydania wierzycielowi rzeczy (przeniesienie prawa) obciążonej zastawem.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest powierniczą umową zabezpieczającą, mocą której dłużnik przenosi na wierzyciela własność rzeczy (również nieruchomości) z zastrzeżeniem, że wierzyciel może zrealizować swoje roszczenie o zapłatę wyłącznie w sytuacjach określonych w umowie.

Przelew wierzytelności na zabezpieczenie

Przelew wierzytelności na zabezpieczenie jest powierniczą umową zabezpieczającą, mocą której dłużnik przenosi na wierzyciela wierzytelność z zastrzeżeniem, że wierzyciel może zrealizować swoje roszczenie o zapłatę wyłącznie w sytuacjach określonych w umowie.

Poręczenie

Umowa poręczenia stanowi zobowiązanie poręczyciela do zapłaty długu w przypadku niespłacenia go przez dłużnika pierwotnego. Umowa poręczenia może być zawarta w porozumieniu z dłużnikiem pierwotnym, jak również bez jego zgody i wiedzy.

Weksel in blanco

Funkcja zabezpieczająca weksla in blanco sprowadza się do znacznego ograniczenia kosztów postępowania sądowego w przypadku braku zapłaty ze strony dłużnika oraz możliwości uzyskania na jego podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, co pozwala na szybkie wszczęcie postępowania zabezpieczającego i następnie egzekucyjnego. Weksel in blanco może zostać poręczony przez inne osoby niż wystawca.

Inne rodzaje zabezpieczenia

Wśród innych rodzajów zabezpieczeń można wymienić przygotowanie dokumentacji handlowej pod kątem zabezpieczenia wierzytelności, dobrowolne poddanie się egzekucji w akcie notarialnym, uznanie długu (potwierdzenie salda) przez dłużnika, gwarancję bankową, powierniczy rachunek bankowy, gwarancję ubezpieczeniową, blokadę środków na rachunku bankowym, czek potwierdzony przez bank.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią