Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Windykacja wierzytelności

Windykacja wierzytelności, a więc jej dochodzenie, obejmuje szereg czynności zmierzających do odzyskania (zapłaty) długu od dłużnika. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie dochodzenia należności od dłużników naszych Klientów, począwszy od doradztwa w zakresie zabezpieczenia wierzytelności, poprzez jej dochodzenie w postępowaniu sądowym i odzyskanie w postępowaniu egzekucyjnym.

Celem podejmowanych przez Kancelarię czynności jest wyegzekwowanie należności od dłużnika przy minimalnych kosztach poniesionych przez Klienta. Zakresem czynności wykonywanych w ramach windykacji wierzytelności są w szczególności:

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty jest pierwszym podejmowanym krokiem w celu wyegzekwowania należności. Jego wystosowanie do dłużnika jest niezbędne w przypadku późniejszego wystąpienia o zapłatę na drogę postępowania sądowego.

Negocjacje z dłużnikiem

Na każdym etapie windykacji wierzytelności prowadzimy w imieniu naszych Klientów negocjacje z dłużnikiem mające na celu ugodowe zakończenie sprawy. Skuteczne zawarcie ugody z dłużnikiem powoduje skrócenie czasu w jakim następuje odzyskanie wierzytelności, znaczne zmniejszenie kosztów jej dochodzenia, a także zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia niewypłacalności po stronie dłużnika.

Przygotowanie projektu i zawarcie ugody z dłużnikiem

Ugoda z dłużnikiem, z założenia, powinna zawierać w stosunku do dłużnika pewne ustępstwa (umorzenie odsetek, kosztów, części długu, odstąpienie od dochodzenia odszkodowania itp.). W przypadku osiągnięcia porozumienia z dłużnikiem Kancelaria przygotowuje projekt ugody dotyczącej spłaty zadłużenia. Istnieje również możliwość zastępstwa prawnego przy zawarciu ugody przez prawnika Kancelarii działającego w charakterze pełnomocnika.

Ustalenie stanu majątkowego dłużnika

Skuteczna windykacja wierzytelności uzależniona jest od szeregu czynników, ale najważniejszym jest istnienie majątku po stronie dłużnika, który pozwala na zaspokojenie wierzytelności wierzyciela. Na każdym etapie prowadzenia windykacji wspomagamy Klientów w uzyskiwaniu informacji na temat stanu majątkowego dłużnika.

Sprawa sądowa o zapłatę

W przypadku, gdy negocjacje z dłużnikiem nie zakończą się zawarciem ugody, sprawa dochodzenia wierzytelności musi zostać skierowana na drogę postępowania sądowego, najczęściej w postępowaniu gospodarczym.
Kancelaria świadczy zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania sądowego o zapłatę. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie tytułu wykonawczego (nakazu zapłaty, wyroku) pozwalającego w dalszej kolejności na skierowanie sprawy na drogę egzekucji komorniczej.

Postępowanie zabezpieczające

Postępowanie zabezpieczające może zostać wszczęte przed skierowaniem pozwu przeciwko dłużnikowi, jednocześnie z pozwem, a także trakcie postępowania sądowego.
W przypadku zaistnienia przesłanek pozwalających na zabezpieczenie powództwa, Kancelaria świadczy pełną obsługę prawną w zakresie postępowania zabezpieczającego przed sądem i komornikiem.

Postępowanie egzekucyjne

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego w procesie sądowym przeciwko dłużnikowi, Kancelaria kieruje sprawę do właściwego komornika w celu przymusowego wyegzekwowania należności. Świadczymy pełną obsługę prawną w postępowaniu egzekucyjnym, w tym reprezentujemy również Klientów w postępowaniach wszczętych wskutek skierowania przeciwko Nim powództw przeciwegzekucyjnych.

Reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu upadłościowym dłużnika

W przypadku ogłoszenia upadłości przez dłużnika wierzyciel powinien dokonać szeregu czynności zmierzających do zabezpieczenia swoich interesów, w szczególności powinien zgłosić wierzytelność sędziemu komisarzowi w celu wciągnięcia jej na listę wierzytelności.
Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz swoich Klientów w postępowaniu upadłościowym, począwszy od zgłoszenia wierzytelności, po dalsze czynności w postępowaniu upadłościowym (np. reprezentację na zgromadzeniu wierzycieli).

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią