Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

System zarządzania umowami

Zawieranie umów z kontrahentami w ramach prowadzenia przedsiębiorstwa wiąże się z ryzykiem prawnym. Projektowanie i wdrożenie systemu zarządzania umowami pozwala na zidentyfikowanie, ocenę oraz zarządzanie ryzykiem prawnym, w szczególności poprzez jego całkowitą eliminację albo redukcję do niezbędnego minimum.

Audyt systemu zarządzania ryzykiem prawnym związanym z zawieranymi kontraktami

Przed przystąpieniem do wdrożenia systemu zarządzenia ryzykiem prawnym związanym z umowami zawieranymi przez naszych Klientów wykonujemy audyt, którego podstawowym celem jest analiza bieżącego stanu rzeczy. Zakres audytu każdorazowo określa Klient.
Audyt kończy sporządzenie przez Kancelarię raportu zawierającego ocenę ryzyka prawnego wiążącego się z zawartymi przez Klienta kontraktami handlowymi. Wskazujemy zagrożenia wynikające z zawartych umów, jak również wskazujemy na sposób zminimalizowania ryzyka przy zawieraniu kolejnych kontraktów.

Dobór odpowiedniego systemu zarządzania umowami

System zarządzania kontraktami handlowymi dobierany jest w zależności od preferencji i potrzeb Klienta. Opierać się on może na jednym z dwóch podstawowych modeli:

  • organizacji działu zarządzania umowami albo utworzenia jednoosobowego stanowiska pracy w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
  • organizacji zarządzania umowami bez konieczności tworzenia nowego działu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa; ten model z reguły połączony jest ze zleceniem części zadań na zewnątrz.

Wdrożenie systemu zarządzania umowami

Wdrożenie systemu zarządzania umowami polega na zorganizowaniu obiegu dokumentów (umów) poprzez przyjęcie dostosowanego do potrzeb Klienta regulaminu określającego standardy stosowane przy zawieraniu umów, w szczególności rodzaj stosowanej dokumentacji handlowej, sposób zawierania umów (system ofertowy, negocjacyjny, przetargowy, korespondencyjny), progi powyżej których zwiększane są standardy bezpieczeństwa, sposób prowadzenia odpowiednich rejestrów i przechowywania papierów wartościowych (np. weksli). W ramach wdrożenia systemu projektowane są również istotne z punktu widzenia Klienta klauzule umowne, które znajdują zastosowanie w podpisywanych umowach.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią