Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Sprawy sądowe z zakresu prawa spółek

W praktyce prowadzenia działalności gospodarczej w formie wszelkiego rodzaju spółek dochodzi do sporów pomiędzy wspólnikami, wspólnikami a członkami organów spółek oraz między wierzycielami a członkami organów spółek. Są to głównie procesy o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną w przewidzianych prawem okolicznościach, jak również o rozwiązanie spółek, które toczą się zgodnie z przepisami o postępowaniu gospodarczym. Niezależnie od tych postępowań spółki handlowe są uczestnikami postępowań rejestrowych.

Kancelaria świadczy pełną pomoc prawną w zakresie prowadzenia sporów wynikających ze stosunków spółki, jak również w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach toczących się przed sądem rejestrowym.

Sprawy rejestrowe

Spółki handlowe (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o. i spółka akcyjna) podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.
Prowadzimy wszelkie rodzaje spraw rejestrowych, począwszy od pomocy we wskazaniu i zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji, poprzez przygotowanie odpowiednich wniosków, a także zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądem rejestrowym.

Rozliczenia między wspólnikami spółki

W przypadku zakończenia działalności spółki niejednokrotnie dochodzi do sporów sądowych pomiędzy wspólnikami. Dotyczą one najczęściej odpowiedzialności odszkodowawczej lub sposobu podziału majątku pozostałego po rozwiązanej spółce.
Reprezentujemy interesy naszych Klientów w sprawach sądowych z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej wspólników oraz podziału majątku po ustaniu bytu prawnego spółki.

Rozwiązanie spółki osobowej przez sąd

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość rozwiązania spółki osobowej (spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej) przez sąd w przypadku:

  • zaistnienia ważnych powodów;
  • gdy spółka składa się z dwóch wspólników, a przyczyny rozwiązania spółki zaistniały po stronie jednego wspólnika; sąd może w takiej sytuacji przyznać drugiemu wspólnikowi majątek spółki z obowiązkiem rozliczenia się.

Świadczymy pełną obsługę prawną procesów o rozwiązanie spółki osobowej w obu przedstawionych powyżej wariantach.

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać rozwiązana przez sąd jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki. Powództwo może złożyć wspólnik spółki lub członek organu spółki (członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej).
Świadczymy pełną obsługę prawną spraw sądowych o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odpowiedzialność członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorów wobec spółki z tytułu naruszenia umowy spółki (statutu)

Członkowie zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych odpowiadają wobec spółek za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy (statutu) spółki.
Reprezentujemy interesy naszych Klientów w sprawach sądowych o odszkodowanie w związku z naruszeniem umowy spółki lub przepisów prawa.

Odpowiedzialność członków zarządu za nieprawdziwe oświadczenie o kapitale zakładowym

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w procesie rejestracji spółki oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego składają oświadczenie o wniesieniu całości wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.
Podanie fałszywych danych w oświadczeniach przez członków zarządu powoduje powstanie solidarnej odpowiedzialności razem ze spółką wobec wierzycieli
Analogicznie kształtuje się sytuacja członków zarządu spółki akcyjnej w przypadku, gdy członkowie zarządu podali fałszywe dane w oświadczeniu zgodności z prawem dokonanych przez akcjonariuszy wpłat na akcje lub wniesienia aportów przy rejestracji spółki albo rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. Reprezentujemy interesy naszych Klientów w sprawach sądowych związanych z odpowiedzialnością członków zarządu w powyższych przypadkach.

Odpowiedzialność osoby, która wyrządziła spółce szkodę przy jej tworzeniu

Przepisy Kodeksu spółek handlowych o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej przewidują odpowiedzialność odszkodowawczą osób, które biorąc udział w tworzeniu spółki działały niezgodnie z prawem, wyrządzając przy tym spółce szkodę.
Reprezentujemy interesy naszych Klientów w sprawach sądowych związanych z odpowiedzialnością tych osób.

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

Przepisy prawa przewidują odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. w przypadku, gdy egzekucja w stosunku do spółki okazała się bezskuteczna. Identycznie kształtuje się odpowiedzialność członków zarządów spółek z o.o. i spółek akcyjnych za zobowiązania podatkowe.
Reprezentujemy interesy naszych Klientów w sprawach sądowych, których podstawą jest odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania, w tym zobowiązania podatkowe.

Odpowiedzialność założycieli lub pełnomocnika spółki akcyjnej w organizacji

Z chwilą zawarcia umowy (statutu) spółki z o.o. i spółki akcyjnej powstaje spółka w organizacji. Przepisy przewidują odpowiedzialność zarządu lub pełnomocnika działającego za spółkę w organizacji do czasu zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie).
Reprezentujemy interesy naszych Klientów w sprawach sądowych z tytułu odpowiedzialności członków zarządu lub pełnomocnika za czynności podejmowane za spółkę w fazie organizacji.

Odpowiedzialność za wyrządzenie szkody spółce przy badaniu sprawozdania finansowego

Przepisy regulujące funkcjonowanie spółki akcyjnej przewidują odpowiedzialność osób, które w sposób zawiniony wyrządziły spółce szkodę przy badaniu sprawozdania finansowego spółki.
Reprezentujemy interesy naszych Klientów w sprawach sądowych związanych z odpowiedzialnością z tego tytułu.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią