Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Reprezentacja przed sądami pracy

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prowadzenia procesów sądowych w sprawach pracowniczych, w których nasi Klienci uczestniczą w roli pozwanych i powodów.

Analiza sprawy pod kątem wytoczenia powództwa

Skierowanie w imieniu Klienta pozwu przeciwko pracownikowi zawsze poprzedza analiza stanu faktycznego oraz dostarczonej przez Klienta dokumentacji, pod kątem zasadności wystąpienia z powództwem.
Jednocześnie z analizą sprawy Klient otrzymuje zestawienie przewidywanych kosztów prowadzenia sprawy (opłaty sądowe, skarbowe itp.). W przypadku negatywnej oceny, na żądanie Klienta, sporządzana jest pisemna opinia o bezzasadności powództwa, której celem jest umożliwienie podjęcia przez Klienta ostatecznej decyzji o złożeniu pozwu do sądu.

Sporządzenie pozwu

W przypadku pozytywnego wyniku analizy stanu faktycznego albo żądania Klienta skierowania pozwu do sądu pomimo opinii o bezzasadności powództwa, przygotowujemy pozew i składamy go we właściwym sądzie pracy.

Analiza sprawy i sporządzenie odpowiedzi na pozew

W przypadku, gdy nasz Klient jest stroną pozwaną w postępowaniu sądowym ze stosunku pracy regułą jest wezwanie przez sąd do złożenia odpowiedzi na pozew. Po otrzymaniu pozwu analizujemy sprawę pod kątem zasadności dochodzonego przez pracownika roszczenia i proponujemy Klientowi odpowiednie zachowanie w procesie, jednocześnie sporządzając i wnosząc do sądu odpowiedź na pozew.

Negocjacje z pracownikiem

Zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i w jego trakcie, prowadzimy negocjacje z pracownikiem w celu ugodowego zakończenia sporu. Ponieważ zawarcie ugody wiąże się z pewnymi ustępstwami ze strony reprezentowanego przez nas Klienta, zawarcie ugody zawsze jest z Nim konsultowane. W przypadku ustalenia warunków ugody z przeciwnikiem procesowym przygotowujemy projekt ugody.

Rozprawy przed sądem

W ramach zastępstwa procesowego w sprawach pracowniczych reprezentujemy naszych Klientów na rozprawach, które odbywają się przed sądem pracy prowadzącym postępowanie.

Analiza sprawy pod kątem zasadności wniesienia apelacji

Postępowanie sądowe jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że od wyroku sądu wydanego w I instancji przysługuje każdej stronie wniesienie apelacji, którą rozstrzyga sąd II instancji. W przypadku negatywnego wyniku sprawy przed sądem I instancji występujemy w imieniu Klienta o uzasadnienie wyroku na piśmie.
W oparciu o pisemne uzasadnienie wyroku dokonujemy analizy sprawy pod kątem zasadności złożenia apelacji. Jednocześnie z analizą sprawy Klient otrzymuje zestawienie kosztów prowadzenia sprawy w drugiej instancji (opłaty sądowe, skarbowe).
W przypadku negatywnej oceny, na żądanie Klienta, sporządzana jest pisemna opinia o bezzasadności apelacji, której celem jest umożliwienie podjęcia przez Klienta ostatecznej decyzji o złożeniu apelacji.

Rozprawy przed sądem II instancji

W ramach zastępstwa procesowego w sprawach pracowniczych reprezentujemy naszych Klientów na rozprawach przed sądem drugiej instancji.

Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego

W przypadkach określonych przepisami procedury cywilnej możliwe jest skierowanie do Sądu Najwyższego w Warszawie skargi kasacyjnej od prawomocnego orzeczenia sądu drugiej instancji. W postępowaniu kasacyjnym Klient obligatoryjnie zastępowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika (np. radcę prawnego).
Reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniu kasacyjnym, począwszy od analizy sprawy pod kątem wniesienia skargi kasacyjnej, po jej sporządzenie i reprezentowanie naszych Klientów na rozprawach przed Sądem Najwyższym.

Skarga do Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

W przypadkach określonych przepisami procedury cywilnej możliwe jest skierowanie do Sądu Najwyższego w Warszawie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu. W postępowaniu wszczętym skargą Klient obligatoryjnie zastępowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika (np. radcę prawnego).
Reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu, począwszy od analizy sprawy pod kątem zasadności jej wniesienia, po jej sporządzenie i reprezentowanie naszych Klientów na rozprawach przed Sądem Najwyższym.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią