Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Reprezentacja przed sądami polubownymi

Alternatywnym, w stosunku do sądów powszechnych, sposobem rozstrzygania spraw jest poddanie sporów wynikłych z określonego stosunku zobowiązaniowego pod jurysdykcję sądu polubownego.

Świadczymy pomoc w zakresie pełnej obsługi prawnej spraw rozstrzyganych przez sądy polubowne, występując w nich w roli pełnomocnika procesowego.

Projektowanie zapisów na sąd polubowny

Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądowi polubownemu wymaga zawarcia przez strony umowy na piśmie. Zapis na sąd polubowny może być odrębną od podstawowego stosunku prawnego umową albo odpowiednią klauzulą znajdującą się w umowie, z której spory poddawane są rozstrzygnięciu przez sąd polubowny.
Świadczymy pomoc prawną w zakresie przygotowania klauzul i umów o poddanie sporów sądom polubownym.

Analiza sprawy przed skierowaniem jej do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny

Skierowanie w imieniu Klienta żądania rozstrzygnięcia sprawy przez sąd polubowny poprzedza analiza sprawy pod kątem zasadności roszczenia. Jednocześnie z analizą sprawy Klient otrzymuje zestawienie kosztów prowadzenia sprawy.
W przypadku negatywnej oceny, na żądanie Klienta, sporządzana jest pisemna opinia o bezzasadności skierowania sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny, której celem jest umożliwienie podjęcia przez Klienta ostatecznej decyzji o wytoczeniu powództwa.

Reprezentacja na posiedzeniach sądu polubownego

Prowadząc postępowanie przed sądem polubownym, reprezentujemy interesy naszych Klientów na posiedzeniach sądu polubownego, występując w roli pełnomocnika procesowego.

Sporządzenie i reprezentowanie Klienta w postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego

Przepisy procedury cywilnej przewidują możliwość uchylenia wyroku sądu polubownego. Jedną z kilku przyczyn stanowiących podstawę uchylenia wyroku sądu polubownego jest jego sprzeczność z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP.
Prowadzimy pełną obsługę prawną postępowania ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, począwszy od analizy sprawy, po przygotowanie skargi i reprezentowanie interesów Klientów przed sądem ją rozstrzygającym.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią