Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Reprezentacja przed sądami gospodarczymi

Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych cechuje się formalizmem, który obcy jest innym rodzajom postępowania cywilnego. Sprawia to, że popełnienie w trakcie postępowania błędów formalnych, nie mających związku z meritum sprawy, może skutkować przegranym procesem.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie pełnej obsługi prawnej procesów gospodarczych, w których uczestniczą nasi Klienci, występując w nich w roli pełnomocnika procesowego.

Analiza sprawy pod kątem wytoczenia powództwa

Skierowanie w imieniu Klienta pozwu przeciwko innemu podmiotowi zawsze poprzedza analiza stanu faktycznego oraz dostarczonej przez Klienta dokumentacji pod kątem zasadności wystąpienia z powództwem.
Jednocześnie z analizą sprawy Klient otrzymuje zestawienie przewidywanych kosztów jej prowadzenia przed sądem (opłaty sądowe, skarbowe itp.). W przypadku negatywnej oceny, na żądanie Klienta, sporządzana jest pisemna opinia o bezzasadności powództwa, której celem jest umożliwienie podjęcia ostatecznej decyzji o złożeniu pozwu do sądu.

Sporządzenie pozwu

W przypadku pozytywnego wyniku analizy stanu faktycznego albo żądania Klienta skierowania pozwu do sądu pomimo opinii o bezzasadności powództwa, przygotowujemy pozew i składamy go we właściwym sądzie gospodarczym.

Analiza sprawy i sporządzenie odpowiedzi na pozew

W przypadku skierowania powództwa przeciwko naszemu Klientowi, analizujemy sprawę pod kątem zasadności dochodzonego przez przeciwnika procesowego roszczenia i proponujemy odpowiednie zachowanie w procesie, jednocześnie sporządzając i wnosząc do sądu odpowiedź na pozew.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

W przypadku skierowania powództwa przeciwko naszym Klientom i wydania przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, prowadzimy dalsze postępowanie na każdym jego etapie, począwszy od złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

W przypadku skierowania powództwa przeciwko naszym Klientom i wydania przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, prowadzimy dalsze postępowanie na każdym jego etapie, począwszy od złożenia zarzutów od nakazu zapłaty. Zakresem naszego działania objęte jest również postępowanie zabezpieczające oraz postępowanie egzekucyjne wszczęte przez powoda na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Sprzeciw od wyroku zaocznego

W przypadku skierowania powództwa przeciwko naszym Klientom i wydania przez sąd wyroku zaocznego prowadzimy postępowanie na każdym jego etapie, począwszy od złożenia sprzeciwu od wyroku zaocznego.

Negocjacje z przeciwnikiem procesowym

Zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i w jego trakcie, prowadzimy negocjacje z przeciwnikiem procesowym w celu ugodowego zakończenia sporu. Ponieważ zawarcie ugody wiąże się z pewnymi ustępstwami ze strony reprezentowanego przez nas Klienta, zawarcie ugody zawsze jest z Nim konsultowane. W przypadku ustalenia warunków ugody z przeciwnikiem procesowym przygotowujemy projekt ugody.

Rozprawy przed sądem

W ramach zastępstwa procesowego w sprawach gospodarczych reprezentujemy naszych Klientów na rozprawach, które odbywają się przed sądem prowadzącym postępowanie.

Analiza sprawy pod kątem zasadności wniesienia apelacji

Postępowanie sądowe jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że od wyroku sądu wydanego w I instancji każdemu przysługuje prawo wniesienia apelacji, którą rozstrzygnie sąd II instancji. W przypadku negatywnego wyniku sprawy przed sądem I instancji występujemy w imieniu Klienta o uzasadnienie na piśmie wydanego wyroku.
W oparciu o pisemne uzasadnienie wyroku dokonujemy analizy sprawy pod kątem złożenia apelacji. Jednocześnie z analizą sprawy Klient otrzymuje zestawienie kosztów prowadzenia sprawy w drugiej instancji (opłaty sądowe, skarbowe itp.).
W przypadku negatywnej oceny, na żądanie Klienta, sporządzana jest pisemna opinia o bezzasadności apelacji, której celem jest umożliwienie podjęcia przez Klienta ostatecznej decyzji o złożeniu apelacji.

Rozprawy przed sądem II instancji

W ramach zastępstwa procesowego w sprawach gospodarczych reprezentujemy naszych Klientów na rozprawach przed sądem drugiej instancji.

Reprezentowanie Klientów w postępowaniu mediacyjnym

W przypadku skierowania sprawy przed wytoczeniem powództwa albo w trakcie postępowania sądowego do mediacji, reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniu mediacyjnym, którego celem jest zawarcie przez strony ugody przed mediatorem.

Reprezentowanie Klientów w postępowaniu ugodowym

Przed skierowaniem pozwu do sądu możliwe jest wszczęcie postępowania pojednawczego. Na wniosek Klienta skierowany przez nas w jego imieniu, sąd wyznacza posiedzenie pojednawcze, na które wzywa drugą stronę. Zawarta przed sądem ugoda ma skutki wyroku wydanego przez sąd (m.in. podlega egzekucji komorniczej).

Reprezentowanie Klientów przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie jest właściwy do rozstrzygania spraw, w których decyzje i postanowienia wydaje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także w postępowaniu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.
Reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie we wszystkich rodzajach spraw.

Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego

W przypadkach określonych przepisami procedury cywilnej możliwe jest skierowanie do Sądu Najwyższego w Warszawie skargi kasacyjnej od prawomocnego orzeczenia sądu drugiej instancji. W postępowaniu kasacyjnym Klient obligatoryjnie zastępowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika (np. radcę prawnego).
Reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniu kasacyjnym, począwszy od analizy sprawy pod kątem wniesienia skargi kasacyjnej, po jej sporządzenie i reprezentowanie naszych Klientów na rozprawach przed Sądem Najwyższym.

Skarga do Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

W przypadkach określonych przepisami procedury cywilnej możliwe jest skierowanie do Sądu Najwyższego w Warszawie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu. W postępowaniu wszczętym skargą Klient obligatoryjnie zastępowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika (np. radcę prawnego).
Reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu, począwszy od analizy sprawy pod kątem zasadności jej wniesienia, po jej sporządzenie i reprezentowanie naszych Klientów na rozprawach przed Sądem Najwyższym.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią