Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Reprezentacja przed sądami administracyjnymi

Niekorzystne rozstrzygnięcia zawarte w decyzjach wydanych przez organy administracji państwowej i samorządowej podlegają sądowej kontroli sprawowanej przez wojewódzkie sądy administracyjne oraz, w drugiej instancji, Naczelny Sąd Administracyjny.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie pełnej obsługi spraw naszych Klientów rozstrzyganych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny.

Analiza sprawy poprzedzająca złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Skarga do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego przysługuje w szczególności od ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych przez organ prowadzący postępowanie w drugiej instancji. Złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego poprzedza analiza decyzji wydanych przez organy administracji prowadzące postępowanie administracyjne w obu instancjach.

Sporządzenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

W przypadku pozytywnego wyniku analizy sprawy pod kątem złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, świadczymy pomoc prawną w zakresie sporządzenia i wniesienia skargi na ostateczne orzeczenie organu administracji do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Rozprawy przed wojewódzkim sądem administracyjnym

Pomijając przypadki, gdy orzeczenie zapada na posiedzeniu niejawnym, wojewódzki sąd administracyjny wyznacza rozprawę w celu rozstrzygnięcia sprawy. W ramach prowadzenia spraw naszych Klientów reprezentujemy Ich interesy występując w roli pełnomocnika procesowego przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Analiza sprawy poprzedzająca wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Zasadą jest, że od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez radcę prawnego. Złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego poprzedza analiza decyzji wydanych przez organy administracji prowadzące postępowanie administracyjne w obu instancjach oraz uzasadnienia wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Pomijając sytuacje, w których orzeczenie zapada na posiedzeniu niejawnym, Naczelny Sąd Administracyjny wyznacza rozprawę w celu rozstrzygnięcia sprawy. Na rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym strona postępowania musi być reprezentowana przez radcę prawnego, ewentualnie adwokata. W ramach prowadzenia sprawy świadczymy dla naszych Klientów pomoc prawną w zakresie reprezentowania Ich interesów w charakterze pełnomocnika na rozprawach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią