Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Reprezentacja przed organami administracji

Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiąże się niejednokrotnie konieczność występowania przez przedsiębiorców o wydanie decyzji administracyjnych przez różnego rodzaju organy administracji publicznej państwowej i samorządowej, w tym podatkowej.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie reprezentowania interesów naszych Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych, w tym przed organami podatkowymi.

Analiza sprawy

Skierowanie do właściwego organu administracji wniosku o wydanie decyzji w konkretnej sprawie poprzedza analiza stanu faktycznego, stanu prawnego i posiadanej przez Klienta dokumentacji, które mają być podstawą wydania decyzji administracyjnej.

Postępowanie administracyjne przed organem I instancji

Postępowanie administracyjne może zostać wszczęte na wniosek strony oraz z urzędu przez organ administracji.
Prowadzimy sprawy naszych Klientów we wszelkich rodzajach spraw administracyjnych, bez względu na to, czy sprawa wszczynana jest na Ich wniosek, czy też z urzędu.

Odwołanie i postępowanie odwoławcze

W przypadku niekorzystnego dla naszego Klienta rozstrzygnięcia zawartego w decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy organ administracji sporządzamy i wnosimy w imieniu Klienta odwołanie od decyzji oraz reprezentujemy Jego interesy w administracyjnym postępowaniu odwoławczym.

Udział w rozprawach administracyjnych przed organami administracji

W przypadkach przewidzianych przepisami procedury administracyjnej, reprezentujemy interesy naszych Klientów na rozprawach prowadzonych przez organ administracji.

Zażalenia

Zażalenia przysługują na wskazane w przepisach procedury administracyjnej postanowienia wydane przez organ administracyjny prowadzący postępowanie. W ramach prowadzenia sprawy administracyjnej przed organami pierwszej i drugiej instancji, jeżeli wystąpi taka konieczność, sporządzamy i wnosimy w imieniu naszych Klientów zażalenia.

Ugoda

Reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych, które rozstrzygane są przez organy administracji w drodze ugody.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią