Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Prawo własności przemysłowej

Z prowadzeniem działalności gospodarczej niejednokrotnie wiąże się konieczność korzystania z praw chroniących wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe i oznaczenia geograficzne. Coraz większego znaczenia nabiera w związku z tym dochodzenie praw związanych z naruszeniem praw chronionych.

Świadczymy na rzecz naszych Klientów pomoc prawną z zakresu prawa własności przemysłowej.

Wynalazek, wzór użytkowy i wzór przemysłowy

Wykorzystywanie wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych rodzi szereg zagrożeń z tym związanych.
Świadczymy na rzecz naszych Klientów pomoc prawną w sprawach związanych z ubieganiem się o udzielenie patentów na wynalazki oraz praw ochronnych na wzory użytkowe i przemysłowe w zakresie, w jakim wyłącznie właściwy nie jest rzecznik patentowy.

Znak towarowy i znak usługowy

Niezwykle istotne znaczenie, obok nazwy przedsiębiorstwa (firmy) pod którą prowadzona jest działalność, ma znak towarowy. Znak towarowy służy odróżnieniu towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Może to być w szczególności znak graficzny. Znaki towarowe pozwalają na funkcjonowanie w obrębie jednego przedsiębiorstwa wielu marek. Odmianą znaku towarowego jest znak usługowy.
Świadczymy na rzecz naszych Klientów pomoc prawną w sprawach związanych z ubieganiem się o udzielenie praw ochronnych na znaki towarowe i znaki usługowe w zakresie, w jakim wyłącznie właściwy nie jest rzecznik patentowy.

Oznaczenie geograficzne

Na oznaczenie geograficzne może zostać udzielone prawo ochronne, tzw. prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego. O uzyskanie ochrony może wystąpić organizacja reprezentująca interesy producentów z danego terenu.
Świadczymy na rzecz naszych Klientów pomoc prawną w sprawach związanych z ubieganiem się o udzielenie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego w zakresie, w jakim wyłącznie właściwy nie jest rzecznik patentowy.

Topografia układu scalonego

Topografia układu scalonego może być przedmiotem prawa ochronnego, tzw. prawa z rejestracji układu scalonego. Świadczymy na rzecz naszych Klientów pomoc prawną w sprawach związanych z ubieganiem się o udzielenie prawa z rejestracji topografii układu scalonego w zakresie, w jakim wyłącznie właściwy nie jest rzecznik patentowy.

Umowy z zakresu ochrony własności przemysłowej

Przepisy prawa własności przemysłowej przewidują wiele rodzajów umów, m.in. przenoszących prawa do korzystania z patentów i innych praw ochronnych. Ważność tych umów zależy przede wszystkim od zachowania formy pisemnej.
Świadczymy na rzecz naszych Klientów pomoc prawną w zakresie negocjowania, przygotowywania i zawierania umów dotyczących praw ochronnych.

Dochodzenie roszczeń z zakresu ochrony własności przemysłowej

Sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej rozstrzygane są przez sądy powszechne. Wśród nich można wymienić w szczególności sprawy o:

  1. ustalenie autorstwa projektu wynalazczego;
  2. ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji;
  3. wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego;
  4. naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

Świadczymy na rzecz naszych Klientów pomoc prawną w sprawach sądowych z zakresu ochrony własności przemysłowej.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią