Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Prawo pracy

Przepisy regulujące zatrudnienie na podstawie stosunku pracy wprowadzają szereg szczegółowych rozwiązań, przede wszystkim mających na celu ochronę pracowników.

Świadczymy na rzecz naszych Klientów pełną obsługę prawną z zakresu zbiorowego i indywidualnego prawa pracy.

Umowy o pracę / dokumentacja pracownicza

Nawiązanie stosunku pracy wiąże się z koniecznością zawarcia jednego z rodzajów umowy o pracę (umowa o pracę na czas określony, na czas nieokreślony, na okres próbny, na zastępstwo, o pracę nakładczą, czy umowy o tzw. telepracę).
Świadczymy pomoc prawną w zakresie sporządzania pełnej dokumentacji pracowniczej, w szczególności umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika, umowy o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy, umowy o odpowiedzialności materialnej pracowników.

Układy zbiorowe

Świadczymy pomoc prawną w zakresie negocjowania i przygotowywania tekstów układów zbiorowych pracy, regulujących warunki, jakim powinny odpowiadać stosunki pracy nawiązywane przez pracodawcę.

Regulaminy

W sytuacjach określonych w przepisach prawa pracy, pracodawca obowiązany jest do wprowadzenia z zakładzie pracy regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania.
Świadczymy pomoc prawną w zakresie przygotowywania projektów i wprowadzania u pracodawców regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania.

Zakaz konkurencji

Przepisy prawa pracy przewidują możliwość zawarcia przez pracodawcę z pracownikiem dwóch rodzajów umów o zakazie konkurencji.
Świadczymy pomoc prawną w zakresie negocjowania i przygotowania tekstów umów o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy oraz umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Umowy o wspólnej odpowiedzialności pracowników

Przepisy prawa pracy przewidują możliwość przyjęcia przez pracowników wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, przy zastosowaniu jednak zaostrzonych wymogów formalnych.
Świadczymy pomoc prawną w zakresie przygotowywania treści umów i innej dokumentacji związanej ze wspólną odpowiedzialnością materialną za mienie powierzone pracownikom.

Sprawy sądowe

Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkich rodzajach spraw sądowych wynikających ze stosunku pracy, zarówno wszczynanych z powództwa pracowników, jak i pracodawców.

Przejęcia pracowników

Przepisy prawa pracy przewidują sytuacje, gdy wraz z przejęciem całego lub części zakładu pracy, dochodzi do przejęcie pracowników.
Świadczymy pomoc prawną w zakresie przygotowywania i przeprowadzania procesu przejęcia pracowników.

Zwolnienia indywidualne i grupowe pracowników

Przepisy prawa pracy wprowadzają szczególny reżim prawny regulujący grupowe zwolnienia pracowników, przewidując szczególne uprawnienia pracowników i związane z nimi obowiązki pracodawców.
Świadczymy pomoc prawną w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zwolnień grupowych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Świadczymy pomoc prawną w zakresie doradztwa z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Przepisy prawa pracy przewidują odpowiedzialność pracodawców za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy. Świadczymy pomoc prawną w zakresie obrony pracodawców w postępowaniach o wykroczenia przeciwko prawom pracowników.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią