Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Przepisy prawa nakładają szereg obowiązków i zakazów związanych z potencjalnym naruszeniem przez przedsiębiorców zasad uczciwej konkurencji oraz chronią interesy konsumentów.

Świadczymy pomoc prawną na rzecz naszych Klientów w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Zakaz praktyk ograniczających konkurencję

Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przewidują zakaz porozumień pomiędzy przedsiębiorcami, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku.
Świadczymy dla naszych Klientów pomoc prawną w przedmiocie oceny porozumień w świetle przepisów zakazujących praktyk ograniczających konkurencję oraz podejmowania działań zmierzających do ochrony interesów naszych Klientów z tym związanych.

Zakaz nadużywania pozycji dominującej

Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przewidują zakaz nadużywania przez przedsiębiorców pozycji dominującej, skutkujący nieważnością czynności prawnych będących przejawem takiej praktyki.
Świadczymy dla naszych Klientów pomoc prawną w przedmiocie oceny ewentualnych naruszeń przepisów zakazujących nadużywania pozycji dominującej oraz podejmowania działań zmierzających do ochrony interesów naszych Klientów z tym związanych.

Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadzają zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Praktykami tymi są w szczególności stosowanie wzorców postanowień umownych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji.
Świadczymy dla naszych Klientów pomoc prawną w przedmiocie oceny ewentualnych naruszeń przepisów zakazujących praktyk sprzecznych ze zbiorowymi interesami konsumentów.

Uznanie postanowień wzorca za niedozwolone

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów lub usług na rzecz konsumentów mogą stać się stroną postępowania (pozwanym) o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Sprawę tego rodzaju może wytoczyć przeciwko przedsiębiorcy każdy, kto mógłby być stroną umowy, choćby potencjalnie. Uprawnione są do tego również organizacje społeczne chroniące interesy konsumentów.
Reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniach o uznanie wzorca postanowień umowy za niedozwolone występując przed Sądem Okręgowym w Warszawie – Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest właściwy do prowadzenia tego rodzaju postępowań.

Nieuczciwa konkurencja

Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami jest dobrem prawnie chronionym. Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewidują szereg czynów stanowiących naruszenie zasad uczciwej konkurencji.
Przedsiębiorca, którego interes został zagrożony czynem nieuczciwej konkurencji może żądać w szczególności zaniechania niedozwolonych działań oraz odszkodowania za wyrządzoną szkodę.>br /> Świadczymy pomoc prawną w zakresie dochodzenia praw naszych Klientów w związku z naruszeniem przez Ich kontrahentów zasad uczciwej konkurencji.

Postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Organem, który na mocy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest właściwy w postępowaniach antymonopolowych oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Reprezentujemy interesy naszych Klientów we wszystkich rodzajach postępowań prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym również sporządzamy odwołania od decyzji wydanych przez Prezesa do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Od decyzji i postanowień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługuje odwołanie, odpowiednio zażalenie, do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Reprezentujemy interesy naszych Klientów we wszystkich rodzajach postępowań prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią