Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Prawo autorskie

Z prowadzeniem działalności gospodarczej niejednokrotnie wiąże się konieczność korzystania z utworów, ich tworzenia oraz dochodzenia praw przysługujących przedsiębiorcom w związku z naruszeniem praw autorskich.
Świadczymy na rzecz naszych Klientów pomoc prawną z zakresu prawa autorskiego.

Nabycie praw autorskich majątkowych

Prawo autorskie przewiduje dwie formy nabycia prawa do korzystania z utworu, nabycie w drodze przeniesienia praw autorskich albo w drodze umowy o korzystanie z utworu (umowy licencyjnej).
Świadczymy pomoc prawną w zakresie redagowania, negocjowania i zawierania umów, przedmiotem których są prawa autorskie, w tym również umów o pracę z pracownikami tworzącymi utwory w ramach stosunku pracy.

Ochrona autorskich praw majątkowych

Podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe, w przypadku ich naruszenia, może żądać zaniechania naruszeń, usunięcia skutków naruszenia, naprawienia szkody i wydania korzyści uzyskanych w związku z naruszeniem prawa.
Świadczymy na rzecz naszych Klientów pomoc prawną w zakresie ochrony autorskich praw majątkowych, od negocjacji z podmiotem naruszającym prawa, po reprezentację w procesie sądowym i egzekucję komorniczą.

Ochrona autorskich praw osobistych

Prawa osobiste autora utworu chronione są przepisami prawa autorskiego. Z naruszeniem osobistych praw autorskich wiąże się uprawnienie do żądania zaniechania naruszenia, dokonania czynności mających na celu usunięcie skutków naruszenia oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zobowiązania sprawcy, aby uiścił odpowiednią sumę na cel społeczny.
Świadczymy na rzecz naszych Klientów pomoc prawną w zakresie dochodzenia ochrony autorskich praw osobistych, od negocjacji z podmiotem naruszającym prawa, po reprezentację w procesie sądowym i egzekucję komorniczą.

Ochrona wizerunku i adresata korespondencji

Wizerunek oraz korespondencja są dobrami prawnie chronionymi przepisami prawa autorskiego. W przypadku naruszenia wizerunku albo prawa do nieujawniania treści korespondencji, osobie poszkodowanej przysługują roszczenia przewidziane w związku z naruszeniem autorskich praw osobistych, a więc żądania zaniechania naruszenia, dokonania czynności mających na celu usunięcie skutków naruszenia oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zobowiązania sprawcy, aby uiścił odpowiednią sumę na cel społeczny.
Świadczymy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem wizerunku i tajemnicy korespondencji, od negocjacji z podmiotem naruszającym prawa, po reprezentację w procesie sądowym i egzekucję komorniczą.

Prawa pokrewne

Prawami pokrewnymi są prawa do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów, prawa do nadań programów, prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych.
Przepisy prawa autorskiego chronią przed naruszeniem praw pokrewnych w zakresie zbliżonym do ochrony autorskich praw majątkowych. Świadczymy na rzecz naszych Klientów pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem praw pokrewnych, od negocjacji z podmiotem naruszającym prawa, po reprezentację w procesie sądowym i egzekucję komorniczą.

Pomoc prawna dla wydawców

Prowadzenie działalności wydawniczej wiąże się z koniecznością uczestniczenia przez przedsiębiorcę w skomplikowanym obrocie prawami autorskimi.
Świadczymy pomoc prawną w zakresie pełnej obsługi działalności wydawniczej, w szczególności zapewniając naszym Klientom bezpieczeństwo w zawieranych z autorami utworów umowach.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią