Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Odszkodowania / Kary umowne

Z prowadzeniem działalności gospodarczej może wiązać się zarówno obowiązek zapłaty odszkodowania z tytułu wyrządzenia szkody kontrahentowi lub osobie trzeciej, jak i możliwość dochodzenia odszkodowania za szkody wyrządzone w majątku przedsiębiorstwa.

Świadczymy pełną obsługę dochodzenia odszkodowań z różnych tytułów, jak również obrony przed roszczeniami odszkodowawczymi kierowanymi przeciwko naszym Klientom.

Dochodzenie odszkodowań

Obowiązek zapłaty odszkodowania może powstać zarówno w związku z wykonywaniem umowy przez kontrahenta, jak również w związku z działaniem osoby, z którą nasz Klient nie jest związany żadną umową.
Świadczymy pełną obsługę w zakresie dochodzenia odszkodowania, począwszy od ustalenia zakresu szkody i wysokości odszkodowania, poprzez negocjacje ze sprawcą szkody w celu ugodowego zakończenia sprawy, reprezentowanie interesów naszych Klientów w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez zakład ubezpieczeń (w przypadku ubezpieczenia OC sprawcy), aż po prowadzenie procesu sądowego i egzekucję należnego odszkodowania.

Dochodzenie kar umownych

Jedną z form odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest kara umowna. Świadczymy pełną obsługę prawną w zakresie dochodzenia przez naszych Klientów kar umownych, od doradztwa i przygotowania projektów kontraktów zawierających klauzule regulujące możliwość dochodzenia kar umownych, po negocjacje z kontrahentami zobowiązanymi do zapłaty kar umownych i prowadzenie procesów sądowych.

Dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych

Wypadki komunikacyjne, w których uczestniczą pojazdy wykorzystywane przez naszych Klientów do celów związanych z działalnością gospodarczą, powodują powstanie roszczenia o odszkodowanie w stosunku do sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej (OC) albo w stosunku do zakładu ubezpieczeń z którym zawarta została polisa AC.
Świadczymy pełną obsługę prawną w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych od zgłoszenia szkody zakładowi ubezpieczeń lub sprawcy szkody, po dochodzenie odszkodowania przed sądem i jego późniejszą egzekucję.
W ramach stałej obsługi prawnej udzielamy wsparcia prawnego również pracownikom zatrudnionym przez naszych Klientów i ich rodzinom, jeżeli ucierpieli w wyniku wypadków komunikacyjnych.

Ochrona przed zapłatą odszkodowania

Świadczymy pomoc prawną w zakresie reprezentowania interesów naszych Klientów w przypadkach, gdy wystąpiono przeciwko Nim z roszczeniami odszkodowawczymi, począwszy od wstępnej oceny zasadności roszczenia, po negocjacje z poszkodowanym i reprezentację w ewentualnym procesie sądowym o odszkodowanie.

Ochrona przed zapłatą kar umownych

Świadczymy pomoc prawną w zakresie reprezentowania interesów naszych Klientów w przypadkach wystąpienia przeciwko Nim z roszczeniami o zapłatę kar umownych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, od wstępnej oceny zasadności roszczenia, przez negocjacje z kontrahentem dochodzącym kar umownych, po reprezentację w ewentualnym procesie sądowym.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią