Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Koncesje, zezwolenia, licencje

Zasada swobody prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce doznaje pewnych ograniczeń. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w niektórych sferach wymaga uzyskania koncesji, licencji, wpisu do rejestru działalności regulowanej albo zezwolenia.

Reprezentujemy interesy Klientów w postępowaniach przed organami wydającymi odpowiednie decyzje w tym zakresie.

Koncesje

Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

 1. poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 2. wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 3. wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;
 4. ochrony osób i mienia;
 5. rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;
 6. przewozów lotniczych;
 7. prowadzenia kasyna gry.

Zezwolenia

Wśród rodzajów działalności gospodarczej, których podejmowanie i prowadzenie uzależnione jest od uzyskania zezwolenia, wymienić należy w szczególności:

 • obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18 % alkoholu;
 • obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu;
 • prowadzenie salonu gry w bingo pieniężne;
 • urządzanie zakładów wzajemnych;
 • prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej;
 • odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 • ochronę przed bezdomnymi zwierzętami;
 • prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
 • prowadzenie banku;
 • prowadzenie działalności w zakresie wykonywania napraw lub instalacji oraz sprawdzania przyrządów pomiarowych;
 • prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków;
 • prowadzenie działalności w zakresie przewozów w transporcie drogowym;
 • prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

Licencje

Uzyskanie licencji jest niezbędne do podjęcia działalności gospodarczej w zakresie wykonywania transportu drogowego oraz wykonywania przewozów kolejowych i świadczenia usług trakcyjnych.

Działalność regulowana

Działalność gospodarcza regulowana może zostać podjęta przez przedsiębiorcę, jeżeli spełnia on wymogi określone w przepisach, po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej.
Wśród rodzajów działalności gospodarczej wymagających wpisu do rejestru działalności regulowanej wymienić można:

 • podyplomowe kształcenie położnych i pielęgniarek,
 • prowadzenie praktyki pielęgniarek i położnych, w tym praktyki specjalistycznej i grupowej,
 • wykonywanie działalności pocztowej niewymagającej zezwolenia,
 • kształcenie podyplomowe lekarzy i dentystów,
 • prowadzenie praktyki lekarskiej, w tym specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej,
 • konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin,
 • prowadzenie ośrodka szkolenia dla kierowców,
 • obrót materiałem siewnym,
 • wyrób lub rozlew napojów spirytusowych,
 • wytwarzanie, magazynowanie lub wprowadzanie do obrotu biokomponentów,
 • przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców,
 • świadczenie usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium RP oraz polowania za granicą,
 • prowadzenie stacji kontroli pojazdów,
 • prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy,
 • prowadzenie pracowni psychologicznej przeprowadzającej badania kierowców,
 • organizowanie imprez turystycznych,
 • prowadzenie działalności telekomunikacyjnej,
 • wyrób i rozlew wyrobów winiarskich,
 • prowadzenie kantora wymiany walut,
 • prowadzenie działalności w zakresie usług detektywistycznych.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią