Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Łączenie spółek

Kodeks spółek handlowych przewiduje dwa modele połączenia spółek: łączenie przez przejęcie oraz łączenie przez zawiązanie nowej spółki. Kancelaria świadczy pomoc prawną wspomagając cały proces podejmowania decyzji i przeprowadzania połączenia spółek w obu możliwych modelach.

Konsultacje z organami spółek dotyczące planowanego połączenia

Połączenie spółek wymaga przede wszystkim poznania celu, jaki osiągnąć zamierzają łączące się spółki. Pozwala to na wybór pomiędzy dwoma dopuszczalnymi modelami połączenia, połączeniem spółek przez przejęcie albo połączenie spółek przez zawiązanie nowej spółki.
Na tym etapie bierzemy czynny udział w konsultacjach wspólników (organów zarządzających i organów nadzoru) spółek, które mają brać udział w procesie połączenia, wskazując na możliwe rozwiązania oraz korzyści i zagrożenia związane z planowanym połączeniem.

Przygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej połączenia spółek

Połączenie jest procesem wymagającym przygotowania obszernej dokumentacji przez spółki biorące udział w połączeniu. Pomagamy w sporządzeniu dokumentacji niezbędnej do prawidłowego połączenia spółek, w szczególności:

  • projektów uchwał o połączeniu spółek,
  • projektu zmiany umowy (statutu) spółki przejmującej albo projektu umowy (statutu) spółki nowo zawiązanej,
  • zgłoszenia planu połączenia do sądu rejestrowego,
  • sprawozdania zarządów spółek łączących się uzasadniających połączenie, których elementem jest m.in. wskazanie podstawy prawnej połączenia,
  • wniosku do sądu rejestrowego o rejestrację połączenia.

Pomoc prawna w procesie połączenia

Na tym etapie połączenia proponujemy pomoc w zakresie bieżącego doradztwa w trakcje prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez wspólników (inne organy) w przedmiocie połączenia spółek. Istnieje również możliwość skorzystania, w dopuszczalnym przez prawo zakresie, z zastępstwa prawnego prawników Kancelarii, polegającego na podejmowaniu uchwał w oparciu o udzielone przez wspólników spółek pełnomocnictwa.

Reprezentowanie spółki przed sądem rejestrowym i rejestracja połączenia

Ostatnim etapem połączenia spółek jest rejestracja połączenia w rejestrze przedsiębiorców. Prowadzimy postępowanie rejestrowe na każdym jego etapie, od przygotowania wniosku o rejestrację połączenia, po zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądem rejestrowym

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią