Oferta dla kancelarii prawnych i podatkowych

Świadczymy usługi na rzecz kancelarii radcowskich, adwokackich i doradców podatkowych, polegające na wsparciu wykonywanych przez nie czynności.

Zapewnienie wysokich standardów merytorycznych, przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz zasad etyki, czyni nas wiarygodnym i pewnym partnerem w procesie świadczenia pomocy prawnej, zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Oferta dla kancelarii prawnych i podatkowych

Pozyskiwanie informacji publicznej

W ramach wykonywania czynności na rzecz kancelarii i ich klientów, świadczymy usługi polegające na wykonywaniu cyfrowych kopii dokumentów znajdujących się we wszelkiego rodzaju dostępnych zbiorach urzędowych.

Pozyskujemy również informacje, które organy administracji publicznej obowiązane są udostępniać, w szczególności w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, m.in. umowy i inne dokumenty mające związek z udzielaniem zamówień publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych, oraz na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią