Oferta dla gmin

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz gmin, gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych osób prawnych (spółek, związków i stowarzyszeń gmin). Zakresem pomocy prawnej objęte są wszelkie dziedziny prawa stosowane przez gminy i ich jednostki.

Oferta dla gmin

Uchwały rady gminy

Przygotowujemy i opiniujemy projekty uchwał rady gminy, w szczególności stanowiących akty prawa miejscowego, jak również zarządzeń i postanowień wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Reprezentujemy gminy przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach wynikłych w związku z wykonywaniem nadzoru nad gminami przez Prezesa Rady Ministrów, wojewodę oraz regionalną izbę obrachunkową.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią