Archiwum aktualności

Zrzeczenie się odwołania w k.p.a. 02 sierpnia 2017 r.

Stronom składającym wniosek w postępowaniu administracyjnym niejednokrotnie zależy na jak najszybszym wydaniu decyzji przez właściwy organ. Gdy decyzja jest zgodna z żądaniem strony musi jeszcze upłynąć odpowiedni czas, by można było stwierdzić, że stała się ona ostateczna. Z ostatecznością decyzji organu I instancji mamy do czynienia wówczas, gdy upłynął już termin do zaskarżenia decyzji, a żadna ze stron nie wniosła skutecznie odwołania. W celu skrócenia okresu oczekiwania stron na ostateczną decyzję, ustawodawca wprowadził do Kodeksu postępowania administracyjnego nowe rozwiązanie. Zgodnie z art. 127a § 1 strona, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, może zrzec się prawa do jego wniesienia.

Z powyższego przepisu wynika przede wszystkim, że strona nie może zrzec się odwołania przed wydaniem przez organ decyzji, a zatem w trakcie trwającego jeszcze postępowania. Sprawa jest prosta, gdy w postępowaniu występuje tylko jedna strona. Sytuację, w której stron jest więcej, rozwiązuje art. 127a § 2 k.p.a. stanowiąc, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa odwołania przez ostatnią ze stron. Jeżeli zatem zabraknie oświadczenia choćby jednej strony, decyzja nie stanie się ostateczna.

O prawie do zrzeczenia się odwołania i jego skutkach strona musi zostać pouczona w decyzji administracyjnej (art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a.), a błędne pouczenie co do skutków zrzeczenia się odwołania nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia (art. 112 k.p.a.).

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią