Archiwum aktualności

Zamówienie z wolnej ręki 24 października 2017 r.

Przepis art. 67 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych przewiduje jedną z szeregu przesłanek pozwalających na udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, który polega na udzieleniu zamówienia po negocjacjach z jednym tylko wykonawcą. Przywołany przepis stanowi, że zamawiający może skorzystać z omawianego trybu, gdy zachodzi wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, a wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, przy jednoczesnej niemożliwości zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Powstaje zatem pytanie, czy art. 67 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych może znaleźć zastosowanie do umowy o usługi sprzątania, bądź ochrony, w sytuacji, gdy wcześniejsza umowa zawarta po przetargu nieograniczonym została rozwiązana (wskutek wypowiedzenia albo odstąpienia) ze względu na jej nienależyte wykonywanie. Odpowiedź musi być negatywna. Przepis art. 67 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych dotyczy sytuacji wyjątkowych, których nie można było przewidzieć, a konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia należy odczytywać dosłownie (wystąpienie siły wyższej w postaci katastrofy, wypadku komunikacyjnego, czy awarii). Wcześniejsze zakończenie stosunku umownego poprzez wypowiedzenie, czy odstąpienie, jest okolicznością, którą w każdych warunkach należy brać pod uwagę.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią