Archiwum aktualności

Tylko w wyznaczonych miejscach 10 października 2017 r.

Zgodnie z art. 13b ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, z późn. zm.) opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się od korzystającego z drogi publicznej wyłącznie za postój w odpowiednio wyznaczonym do tego miejscu.Uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 9 października 2017 r. sygn. akt II GPS 2/17.

Celem podjęcia uchwały było ujednolicenie orzecznictwa w sprawie opłat za parkowanie w wyznaczonych uchwałą rady gminy obszarach. Dotychczas możliwość pobrania opłaty była traktowana na dwa różne sposoby. Niektóre składy sądów administracyjnych interpretowały kompetencję do nałożenia opłaty za parkowanie rozszerzająco, pozwalając gminie na uchwalenie opłaty za parkowanie w jakimkolwiek miejscu w obrębie strefy płatnego parkowania. Tymczasem, przepis art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych stanowi wyraźnie, że „Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 [postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – przyp. aut.], pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.”. Dziwić zatem mogą rozbieżności interpretacyjne, bo z przytoczonego przepisu wynika jasno, że aby pobrać opłatę określona powinna zostać strefa płatnego parkowania, jak również wyznaczone powinny być miejsca poboru opłat, wskazane dni robocze oraz godziny, w których opłata będzie pobierana. Właśnie tę wykładnię przyjęto za podstawę omawianej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią