Archiwum aktualności

Odsetki od odsetek 15 września 2017 r.

W przypadku, gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia. Uprawnienie wierzyciela jest niezależne od tego, czy w związku z opóźnieniem dłużnika poniósł on jakąś szkodę. Nie ma na nie wpływu również to, czy dłużnik ponosi, czy też nie, odpowiedzialność za okoliczności, które spowodowały stan opóźnienia. Dodatkowo, jeżeli mamy do czynienia ze zwłoką dłużnika (opóźnieniem zawinionym przez dłużnika), wierzyciel może dochodzić, niezależnie od odsetek, naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Zastrzeżenia te mają oczywiście charakter fakultatywny, wierzyciel może z przysługujących mu uprawnień nie korzystać. Dobrym przykładem są operatorzy telefonii komórkowej, którzy naliczają odsetki za najmniejsze nawet opóźnienie w zapłacie należności. Mogą sobie na to pozwolić z uwagi na fakt, że klienci są z nimi najczęściej związani umowami długoterminowymi, których rozwiązanie przed końcem okresu na jaki umowa została zawarta zwyczajnie się nie kalkuluje. Odsetki dyscyplinują wówczas do terminowego regulowania należności. Inaczej jest w przypadku mniejszych przedsiębiorców, którzy z przyczyn biznesowych nie żądają od swoich klientów odsetek, szczególnie w przypadku drobnych opóźnień w płatnościach.

Powstaje jednak pytanie, czy można dochodzić odsetek od odsetek? Odpowiedź jest pozytywna, ale spełnione muszą zostać pewne warunki. Naliczanie odsetek od odsetek często określane jest mianem kapitalizacji odsetek. Kapitalizacji, gdyż w praktyce dochodzi tu do doliczenia odsetek do należności głównej. Pierwszym przypadkiem, gdy będzie to możliwe jest zgoda obu stron, która wyrażona zostanie już po powstaniu zaległości. Może do tego dojść na przykład w zawieranej przez strony ugodzie, także sądowej, jak również w aneksie do umowy. Drugą sytuacją dopuszczenia do kapitalizacji odsetek jest wytoczenie o nie powództwa. W praktyce dolicza się właśnie odsetki do należności głównej i o całość wytacza powództwo żądając jednocześnie odsetek od całości kwoty od dnia wytoczenia powództwa.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią