Archiwum aktualności

Milczące załatwienie sprawy 18 października 2017 r.

Podstawowym sposobem załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej jest wydanie decyzji administracyjnej. Przepisy postępowania administracyjnego przewidują jednak inne formy rozstrzygnięcia o prawach i obowiązkach stron. Przykładowo można wskazać tu ugodę administracyjną, brak sprzeciwu organu, wpis do właściwego rejestru. W tym roku do Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzona została instytucja milczącego załatwienia sprawy.

Na początku zaznaczyć trzeba, że przepis art. 122a Kodeksu postępowania administracyjnego nie stanowi samodzielnej podstawy do tego, by milcząco załatwić sprawę administracyjną. To z przepisów ustawy szczególnej wynikać musi, że dany rodzaj sprawy może zostać rozstrzygnięty właśnie w ten uproszczony sposób. Ważne jest również to, że milcząco załatwić można sprawę administracyjną tylko wtedy, gdy organ w całości uwzględnia żądanie strony. W aktach sprawy zamieszcza się adnotację o milczącym załatwieniu sprawy, wskazując treść rozstrzygnięcia oraz jego podstawę prawną. Adnotacja ta posłuży organowi przy wydaniu, na wniosek strony, zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy. Zaświadczenie organ wydaje w formie postanowienia, na które stronie przysługuje zażalenie. Wśród elementów zaświadczenia k.p.a. wymienia m.in. podstawę prawną rozstrzygnięcia, jego treść, jak również datę milczącego załatwienia sprawy. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy organ musi doręczyć wszystkim stronom postępowania.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią