Archiwum aktualności

Kiedy pozew zbiorowy? 11 października 2017 r.

Cywilne postępowanie grupowe uregulowane zostało w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Zgodnie z jej przepisami, aby można było rozważać wszczęcie cywilnego postępowania grupowego, wytoczenie tzw. powództwa zbiorowego, zebrać musi się grupa co najmniej 10 osób, których roszczenia są jednego rodzaju, a ponadto są oparte na tej samej podstawie faktycznej. Przepisy ustawy można zastosować do określonych w niej kategorii spraw cywilnych: o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z tytułu czynów niedozwolonych, z tytułu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego lub z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, a w odniesieniu do roszczeń o ochronę konsumentów także w innych sprawach. Wykluczone jest dochodzenie w postępowaniu grupowym roszczeń o ochronę dóbr osobistych, z wyjątkiem roszczeń wynikających z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia.

W tym roku mija siedem lat od chwili wejścia w życie ustawy. Z danych przedstawionych w dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej (nr 197/2017) wynika, że w ostatnich trzech latach do sądów w Polsce skierowano łącznie 103 pozwy zbiorowe, zatem średnio nieco ponad 30 pozwów rocznie. Wydaje się to liczbą niewielką, czego przyczyną może być niedoskonałość regulacji lub nieprzyjęcie się jeszcze tej formy dochodzenia roszczeń ze względu na kulejącą w kraju powszechną edukację prawną.

Przeglądając zasoby internetu nietrudno zauważyć, że najczęstszym bodźcem do skupiania się osób w grupy zamierzające wystąpić z pozwami zbiorowymi są klienci banków. Przedmiotem wielu spraw są tzw. kredyty frankowe. Pomimo stosunkowo długiego okresu funkcjonowania postępowania grupowego, trudno o jednoznaczne stanowisko co do jego skuteczności, ponieważ ciągle zbyt mało spraw uległo zakończeniu. Dlatego uzasadniona wydaje się teza, że decydując się na ten rodzaj postępowania powodowie, w znacznie większym stopniu niż w zwykłym postępowaniu cywilnym, kierują się w nieznane.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią