Archiwum aktualności

Zaksięgowanie faktury uznaniem długu 07 stycznia 2014 r.

W sporach prowadzonych przed sądami w sprawach gospodarczych coraz częściej korzysta się z przewidzianego przez Kodeks postępowania cywilnego dowodu z ksiąg rachunkowych strony pozwanej. Dowód ten zmierza do wykazania, że strona pozwana, księgując fakturę VAT czy wystawiony przez powoda rachunek, uznała w istocie zadłużenie. Praktyka ta jest ze wszech miar słuszna i wydaje się jednym z najprostszych sposobów wykazania faktu uznania długu przez stronę pozwaną. Zaksięgowanie bowiem faktury VAT oznacza w zdecydowanej większości przypadków zamiar skorzystania przez dłużnika z korzyści podatkowych związanych z tą czynnością (odliczenia podatku od towarów i usług na gruncie VAT oraz zaliczenie należności wynikającej z faktury do kosztów uzyskania przychodów). Jeżeli zatem dłużnik księguje otrzymaną od wierzyciela fakturę VAT i nie podejmuje w późniejszym czasie żadnych czynności zmierzających do zniweczenia dokumentu lub zakwestionowania jego rzetelności, czy też nie podważa istnienia wierzytelności w sposób przewidziany przepisami Kodeksu cywilnego, to dług wynikający z zaksięgowanej faktury VAT należy przyjąć za uznany.

Z drugiej strony podkreślić należy, że niezaksięgowanie faktury VAT nie oznacza wprost, że wierzytelność nie jest należna wierzycielowi. Wystawienie faktury i jej księgowanie jest obowiązkiem wynikającym z przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem od towarów i usług i podatkiem dochodowym, a więc są to czynności będące jedynie konsekwencją czynności cywilnoprawnych dokonywanych przed przedsiębiorców.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią