Archiwum aktualności

Wyjazd rodziców za granicę 04 listopada 2014 r.

Coraz częściej zdarzają się przypadki wyjazdu jednego, bądź obojga, rodziców do pracy za granicą, przy jednoczesnym pozostawieniu dziecka pod opieką najbliższej rodziny (ciotek, dziadków). Niestety rodzice robią to często bez większego zastanowienia, a tymczasem zapominają o tak istotnej kwestii, jaką jest uregulowanie sytuacji prawnej dziecka na czas ich nieobecności.

O wszelkich istotnych kwestiach dotyczących dziecka, takich jak wychowanie, wybór szkoły, czy, w razie konieczności, rodzaju leczenia, decydują rodzice posiadający pełnię władzy rodzicielskiej.

Problem w zasadzie nie istnieje, gdy tylko jeden rodzic wyjeżdża za granicę, a dziecko pozostaje pod opieką drugiego rodzica, któremu przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej. Jeżeli jednak dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską wyłącznie jednego rodzica, np. samotnie je wychowującego, to sytuacja prawna dziecka powinna zostać uregulowana na czas wyjazdu.

Nie jest wystarczające faktyczne powierzenie opieki nad dzieckiem np. członkowi najbliższej rodziny, ciotce, wujowi, dziadkom. Prawo do opieki nad dzieckiem mają wyłącznie rodzice. Inne osoby faktycznie sprawujące opiekę nad dzieckiem nie będą miały prawa decydować o sprawach dziecka i podejmować za nie wiążących decyzji. Często spotyka się sytuację, gdy rodzice udzielają faktycznym opiekunom różnego rodzaju pełnomocnictw, składając przy tym oświadczenia dotyczące opieki nad dzieckiem, niejednokrotnie czyniąc to w formie aktu notarialnego. Takie dokumenty nie wywołują zamierzonych skutków prawnych. Tylko za pośrednictwem sądu rodzinnego można przekazać opiekę nad dzieckiem innej osobie.

Wniosek o przeniesienie na czas nieobecności rodzica opieki nad dzieckiem na inną osobę powinien złożyć rodzic przed wyjazdem. Jeśli jednak tego nie uczynił, może to zrobić osoba, pod opieką której faktycznie rodzic pozostawił dziecko.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią