Archiwum aktualności

Nowa ustawa o prawach konsumenta 08 września 2014 r.

W dniu 30 maja 2014 r. sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która uchyla ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie ustawy Kodeks cywilny. Nowa regulacja ma na celu implementację do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oraz dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w szczególności określa: 1) obowiązki nałożone na przedsiębiorców zawierających umowę z konsumentem, 2) zasady zawierania z konsumentem umów na odległość, a także poza lokalem przedsiębiorstwa, 3) zasady, na jakich konsument będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Istotną nowością jest ustawowy wzór pouczenia konsumenta o przysługujących mu prawach, jak również wzór formularza o odstąpieniu od umowy. Omawiane przepisy wejdą w życie w dniu 25 grudnia 2014 r.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią