Archiwum aktualności

Kiedy zarząd płaci ZUS? 29 stycznia 2014 r.

Organem zarządzającym spółek kapitałowych, a więc spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych, jest zarząd. Powstaje zatem pytanie, czy, a jeżeli tak, to kiedy, członek zarządu podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Dla omawianego problemu istotne znaczenie będzie miało to, na jakiej podstawie członek zarządu wykonuje swoje czynności. Są tu możliwe następujące rozwiązania: członek zarządu wykonuje swoją funkcję wyłącznie na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych; członek zarządu pełni funkcję w połączeniu z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę; członek zarządu pełni funkcję w połączeniu z umową zlecenia, kontraktem menedżerskim lub inną umową cywilnoprawną.

W pierwszym z wymienionych powyżej przypadków, a więc w sytuacji, gdy oprócz powołania do pełnienia funkcji członka zarządu nie jest on związany ze spółką żadną umową, nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne.

W przypadku, gdy członek zarządu związany jest ze spółką, obok powołania go do pełnienia funkcji, umową o pracę zawartą zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, to podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i społecznemu na zasadach ogólnych.

Podobnie, jak w przypadku umowy o pracę, sytuacja przedstawia się, gdy chodzi o umowy cywilnoprawne zawarte przez członka zarządu spółki ze spółką. W grę wchodzą tu przede wszystkim umowa zlecenia oraz umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy tzw. kontrakt menedżerski. Tego rodzaju umowy objęte są obowiązkiem zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jeżeli członek zarządu nie posiada innych tytułów do tych ubezpieczeń (np. umowy o pracę zawartej z innym podmiotem).

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią