Archiwum aktualności

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami 21 sierpnia 2013 r.

W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Celem tej ustawy jest deregulacja dostępu do wybranych zawodów. Do wielu zawodów ułatwiono dostęp, zmniejszając wymogi stawiane osobom, które pragną je wykonywać.

Wprowadzone zmiany ułatwiają dostęp m.in. do zawodu pośrednika i zarządcy nieruchomości. Założeniem ustawodawcy było przy tym zwiększenie ilości osób wykonujących te zawody. Zdaniem ustawodawcy, dotychczasowe zasady nabywania uprawnień do wykonywania zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości stanowiły znaczącą barierę dostępu do wykonywania zawodów. W szczególności dotyczyło to praktyk zawodowych, a zwłaszcza sytuacji, w których od kandydatów żądano opłat w zamian za możliwość ich odbywania.

W dniu 9 lipca br. Prezydent podpisał ustawę, co oznacza, że jej wejście w życie nastąpi po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Przypomnijmy, że zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami osoba wykonująca zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami musiała legitymować się odpowiednią licencją. Znowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomościami uchyla obowiązek posiadania licencji. Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami będzie mógł być każdy, jednak osoba wykonująca zawód pośrednika podlegać będzie obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami będzie wykonywał czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlegać on będzie również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

Uchwalone zmiany należy ocenić pozytywnie. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami nie wymaga licencjonowania. Nakładane dotychczas standardy zawodowe wydawały się fikcyjne, a jednym z podstawowych objawów takiego stanu rzeczy była powszechna praktyka pośredników polegająca na pobieraniu wynagrodzenia za czynności od obu stron transakcji przeprowadzanej za pośrednictwem pośrednika. Trudno w takiej sytuacji wymagać od pośrednika lojalności i dbania o interes jednej ze stron transakcji, co powinno być standardem.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią