Archiwum aktualności

Nieujawnione źródła przychodów 16 września 2013 r.

W dniu 18 lipca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny (w sprawie o sygnaturze SK 18/09) orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisów regulujących opodatkowanie nieujawnionych przychodów. Wyrok dotyczy przepisu w art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu regulującym tę kwestię w latach 1998 - 2006 r. Przepis ten przestał obowiązywać w dniu 27 sierpnia br.

W praktyce oznacza to, że prowadzone w oparciu o ten przepis postępowania podatkowe powinny zostać umorzone. Podatnicy, których sprawy zakończone zostały ostatecznie decyzjami przed ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego mogą w terminie miesięcznym od dnia publikacji wyroku, która nastąpiła w dniu 27 sierpnia 2013 r., złożyć wniosek o wznowienie postępowania. W przypadku podatników, których sprawa zakończyła się prawomocnie przed wojewódzkim sądem administracyjnym albo Naczelnym Sądem Administracyjnym konieczny będzie wniosek o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego. W tym przypadku termin wynosi 3 miesiące od daty publikacji wyrku Trybunału Konstytucyjnego.

Wznowienie postępowania w każdym z powyższych przypadków zmierzać będzie do uchylenia decyzji, a co za tym idzie, do zwrotu zapłaconego podatku wraz z odsetkami naliczonymi od dnia zapłaty do dnia zwrotu.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią