Archiwum aktualności

Jak rozwiązać umowę o pracę 28 września 2013 r.

Umowa o pracę jest zobowiązaniem o charakterze ciągłym. Zakończenie tego rodzaju stosunku prawnego, co do zasady, następuje za wypowiedzeniem złożonym przez jedną ze stron. Kodeks pracy zawiera autonomiczną regulację dotyczącą stosunku pracy. Sposobów rozwiązania przez pracownika umowy o pracę jest kilka, w zależności od potrzeb i istniejącego stanu faktycznego.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że, jak każdą umowę, tak również i umowę o pracę, można rozwiązać za zgodnym oświadczeniem stron. W przypadku umowy o pracę oświadczenie to nazwa się porozumieniem stron. Pracodawca i pracownik w dokumencie rozwiązującym umowę o pracę wskazują w jakim dniu kończy się umowa, jeśli ich intencją nie jest zakończenie stosunku pracy w dniu podpisania porozumienia.

W przypadku umów terminowych, a więc określających czas ich trwania, umowa rozwiązuje się po upływie ustalonego okresu.

Umowę o pracę można również wypowiedzieć. Pracownik składa pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę i po upływie okresu wypowiedzenia, zależnego od długości zatrudnienia u danego pracodawcy, umowa ulega rozwiązaniu. Podkreślić należy, że wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli i nie wymaga zgody pracodawcy. Ostatnią możliwością jest rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jest to odpowiednik tzw. dyscyplinarnego zwolnienia pracownika. Zatem również pracownik może rozwiązać umowę z pracodawcą bez wypowiedzenia, jeśli zachodzą przesłanki przewidziane w przepisach Kodeksu pracy. Jedną z przyczyn takiego rozwiązania umowy o pracę jest dopuszczenie się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Oświadczenie takie powinno zostać złożone na piśmie, a pismo to musi zawierać wskazanie przyczyny rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Skuteczne rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika pociąga za sobą takie skutki, jakby umowa została rozwiązana przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią