Archiwum aktualności

Inkaso w ustawie śmieciowej 20 lipca 2013 r.

Jeden z największych bubli legislacyjnych ostatnich lat, tzw. ustawa śmieciowa, został zmieniony, zanim tak naprawdę zaczął obowiązywać.

Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 5 marca 2013 r., wprowadziła m.in. możliwość wyboru różnych metod obliczania opłaty za wywóz śmieci dla poszczególnych części gminy (np. części uzbrojonej w wodociągi - według zużycia wody, a pozostałego obszaru według metrażu albo ilości osób). Nowelizacja ustawy zakłada także możliwość zróżnicowania przez gminy opłat za odpady komunalne. Gminy będą mogły wprowadzać ulgi albo dopłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy będą spełniać określone kryteria dochodowe. Jedną z najbardziej istotnych nowości jest wprowadzenie instytucji poboru opłaty za wywóz śmieci w drodze inkasa, a także umożliwienie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej.

Jeśli chodzi o inkaso, pojawiają się różne problemy związane z uchwalaniem tej formy poboru opłaty przez gminy. Istotnych wskazówek w tym zakresie dostarczyć może orzecznictwo sądowe. W szczególności istotny jest wyrok wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 11 stycznia 2011 r. (sygn. akt: II FSK 1526/06), oparty o art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, dotyczący inkasa podatku od nieruchomości. Przepis ten, podobnie jak znowelizowany art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przewiduje, że możliwe jest zarządzenie poboru podatku (opłaty) w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Jedną z istotnych kwestii jest to, czy wyznaczenie inkasenta ma nastąpić w uchwale imiennie, czy też określone mają zostać podmioty w sposób abstrakcyjny. Naczelny Sąd Administracyjny w przywołanym powyżej wyroku stwierdził, że „wyznaczenie inkasenta może dotyczyć jedynie wskazanej w sposób konkretny osoby.”. Zdaniem Sądu, w przeciwnym razie, dochodziłoby do delegowania kompetencji przyznanych radzie gminy na inny organ, zawierający umowę o inkaso, a więc w praktyce wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią