Archiwum aktualności

Zwyczajne zgromadzenie wspólników 01 marca 2012 r.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych regulujące funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przewidują, że w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego powinno odbyć się zwyczajne zgromadzenie wspólników. Przedmiotem obrad na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego, podział zysku albo pokrycie straty, a także udzielenie członkom zarządu absolutorium. Poza wymienionymi, zwyczajne zgromadzenie wspólników może podejmować również uchwały w innych sprawach.

Zgromadzenie wspólników zwołuje się listami poleconymi, przesyłkami kurierskimi lub pocztą elektroniczną, ale ten ostatni sposób dopuszczalny jest wyłącznie wtedy, gdy wspólnik wyraził na to wcześniej zgodę na piśmie podając adres, na który zawiadomienie ma zostać wysłane. Zawiadomienia wysyła się co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników.

Niezależnie od powyższego, uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników mogą zostać podjęte bez formalnego zawiadomienia o terminie zgromadzenia, jeżeli spełnione są warunki wskazane w art. 240 k.s.h. Przepis ten wymaga, aby na zgromadzeniu reprezentowany był cały kapitał zakładowy, przy czym nikt nie może sprzeciwić się odbyciu zgromadzenia i wprowadzeniu poszczególnych spraw do porządku obrad.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią