Archiwum aktualności

Zmiany w e-sądzie 15 kwietnia 2013 r.

Sejm uchwalił zmianę Kodeksu postępowania cywilnego m.in. dotyczącą regulacji elektronicznego postępowania upominawczego. Szybkie tempo pracy nad kolejną zmianą kodeksu podyktowane jest licznymi nadużyciami związanymi z funkcjonowaniem elektronicznego postępowania upominawczego. Przyjęte zmiany będą jednak dotyczyć nie tylko e-sądu, ale również każdego innego postępowania cywilnego.

Pierwszą istotną zmianą jest nowe brzmienie art. 126 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego. W obowiązującym brzmieniu przepis ten nakazuje w pierwszym piśmie procesowym wskazać miejsca zamieszkania lub siedziby stron, a także ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. W nowej wersji przepis ten będzie nakładał na strony obowiązek wskazania, obok dotychczasowych danych, nowych informacji. W przypadku, gdy sprawa dotyczyć będzie osoby fizycznej konieczne będzie podanie numeru PESEL lub numeru NIP, pod warunkiem, że osoba ta ma obowiązek posiadać taki numer albo posiada go pomimo, że nie ma takiego obowiązku. Strony postępowania niebędące osobami fizycznymi trzeba będzie oznaczać numerem KRS, a gdy strona takiego numeru nie posiada, numerem z innego właściwego rejestru lub ewidencji, ewentualnie numerem identyfikacji podatkowej (NIP). O ile w przypadku elektronicznego postępowania upominawczego proponowana zmiana ma rację bytu, to w przypadku zwykłego postępowania może ona utrudnić wierzycielom dochodzenie swoich praw. Wydłuży się czas postępowania o czynności, jakie będą konieczne do uzyskania właściwego numeru osoby fizycznej. W chwili obecnej czas oczekiwania na informację dotyczącą numeru PESEL dłużnika to ok. 3 miesiące. Problem ten jednak może ograniczyć się w praktyce do obrotu dwustronnie nieprofesjonalnego z uwagi na to, że przedsiębiorcy zawierający umowy z konsumentami z reguły uzyskują od swoich kontrahentów numer PESEL lub NIP, a w transakcjach B2B posługiwanie się numerami KRS, NIP i REGON, czy numerem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jest obowiązkowe i stosowane w praktyce.

Poza dodatkowymi obowiązkami nałożono również karę grzywny na stronę, przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika strony, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczył nieprawidłowo dane strony przeciwnej.

Kolejną nowością będą zaświadczenia wydawane przez sąd, w których stwierdzać się będzie, że wyrok zaoczny albo nakaz zapłaty zostały doręczone w trybie przewidzianym w art. 139 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (przez podwójne awizowanie przesyłki).

W przepisach regulujących elektroniczne postępowanie upominawcze wprowadzone zostało bardzo istotne ograniczenie. Nowy art. 505[29a] K.p.c. przewiduje, że przed e-sądem będą mogły być dochodzone wyłącznie roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Co za tym idzie, w pozwie wnoszonym drogą elektroniczną trzeba będzie wskazać datę wymagalności roszczenia.

Za zmianami w postępowaniu rozpoznawczym idą również zmiany dotyczące postępowania egzekucyjnego. Zmianie podlega w pierwszej kolejności art. 805 Kodeksu postępowania cywilnego. Dotychczas komornik wszczynając egzekucję obowiązany był jedynie do wskazania treści tytułu wykonawczego. Po wejściu w życie przyjętych rozwiązań, komornik będzie obowiązany do doręczenia dłużnikowi sporządzonego przez siebie odpisu tytułu wykonawczego.

W przypadku, gdy podstawą egzekucji będzie tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-sąd), komornik będzie miał obowiązek pouczenia dłużnika o treści następujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego:

Niezależnie od powyższych obowiązków informacyjnych, stosownie do orzeczenia stanowiącego tytuł egzekucyjny, komornik obowiązany będzie również do poinformowania dłużnika o treści odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego:

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią