Archiwum aktualności

Zgoda na wycinkę drzewa 12 października 2012 r.

Wycięcie drzewa wymaga zezwolenia, o które posiadacz nieruchomości powinien wystąpić do właściwego miejscowo urzędu gminy. Zgodę na wycięcie drzewa powinien wyrazić właściciel nieruchomości. Wyjątkiem jest sytuacja, w której występuje o nią użytkownik wieczysty, który w tym przypadku traktowany jest na równi z właścicielem nieruchomości. W przypadku, gdy wycięcie drzewa ma nastąpić z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zezwolenie na wycinkę wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Organ właściwy do wydania zezwolenia przed jego wydaniem dokonuje oględzin, których celem jest ustalenie, czy w obrębie zadrzewień występują gatunki chronione.

Przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody określają wymogi formalne wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa. Wniosek taki powinien zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, tytuł prawny władania nieruchomością (nie dotyczy użytkowników wieczystych), nazwę gatunku drzewa, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa, rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami, przy czym w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew.

Za usunięcie drzewa posiadacz nieruchomości ponosi opłaty, które nalicza i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią