Archiwum aktualności

Zawieszenie działalności gospodarczej sp. z o.o. 25 marca 2012 r.

Wprowadzenie możliwości zawieszenia działalności gospodarczej do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, ale jest skierowane również do spółek prawa handlowego. Możliwe jest zatem zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej przez spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę partnerską, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a także przez spółkę akcyjną.

Podstawowym warunkiem, jaki musi zostać spełniony, aby przedsiębiorca mógł zawiesić działalność jest niezatrudnianie pracowników. Okres na jaki działalność gospodarcza może zostać zawieszona wynosi od 30 dni do 24 miesięcy (może obejmować także cały miesiąc luty, bez względu na ilość dni).

W przypadku spółki cywilnej, zawieszenie działalności gospodarczej jest skuteczne wyłącznie wtedy, gdy zawieszą ją wszyscy wspólnicy spółki.

Zawieszenie działalności gospodarczej wywołuje skutki na wielu płaszczyznach. W jego okresie przedsiębiorca: nie opłaca składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, a ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest dobrowolne, nie ma obowiązku składania deklaracji VAT, a prowadząc pełną rachunkowość nie musi przeprowadzać inwentaryzacji i zamykać ksiąg rachunkowych.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawieszenie działalności gospodarczej może zwolnić od obowiązku zwoływania zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Jeżeli do tego dojdzie, następne zwyczajne zgromadzenie będzie musiało podjąć uchwały również dotyczące roku obrotowego, w którym działalność była zawieszona.

Zawieszenie działalności gospodarczej oraz jej wznowienie następuje na wniosek przedsiębiorcy.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią