Archiwum aktualności

Wyjawienie majątku po zmianach K.p.c. 10 grudnia 2012 r.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego obowiązująca od 3 maja br. wprowadziła nową przesłankę umożliwiającą wierzycielowi żądanie wyjawienia majątku dłużnika. W obowiązującym przed zmianą przepisów stanie prawnym wierzyciel miał możliwość złożenia wniosku o wyjawienie majątku przed wszczęciem egzekucji w sytuacji, gdy uprawdopodobnił, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy. Zasada ta pozostała niezmieniona, ale wierzyciele uzyskali dodatkową możliwość. W myśl obecnie obowiązującego art. 913 par. 2 K.p.c., wierzyciel może żądać wyjawienia majątku przed wszczęciem egzekucji, jeżeli po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty stwierdzonej nim należności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

Zmianę tę należy ocenić pozytywnie. Wierzyciele zyskali dodatkowy instrument służący dochodzeniu należności. Jak wiele tego rodzaju instytucji, wszystko zależeć będzie od sprawnego i szybkiego przeprowadzania postępowania inicjowanego wnioskiem o wyjawienie majątku.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią