Archiwum aktualności

Szczęśliwego Nowego Roku! 16 stycznia 2012 r.

Z chwilą śmierci spadkodawcy następuje otwarcie spadku. Oznacza to, że od tej chwili majątek osoby zmarłej przypada spadkobiercom. Ponieważ w skład spadku wchodzą zarówno aktywa, jak i pasywa (długi), niezwykle istotna z punktu widzenia spadkobierców jest wiedza na temat stanu majątkowego spadkodawcy. Nie zawsze spadkobiercy będą tę wiedzę posiadać. Powstaje zatem pytanie, jak ustrzec się dziedziczenia długów albo zminimalizować ryzyko ich dziedziczenia?

Spadkobiercy mają możliwość złożenia oświadczenia o tzw. prostym przyjęciu spadku albo o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku pierwszego oświadczenia spadkobiercy będą odpowiadać całym swoim majątkiem za długi spadkodawcy. Odpowiedzialność ta będzie nieograniczona. W przypadku drugiego oświadczenia spadkobiercy ograniczają swoją odpowiedzialność do wysokości stanu czynnego spadku. Jeżeli zatem spadkobiercy chcą przyjąć spadek, ale nie wiedzą dokładnie jakie długi miał spadkodawca, bezpieczniejsze jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli natomiast spadkobiercy wiedzą, że spadkodawca posiadał wyłącznie zadłużenie, wtedy najwłaściwszym będzie złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku, o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jak również o odrzuceniu spadku należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do spadku. W przypadku najbliższej rodziny, która żyła we wspólnym gospodarstwie domowym ze spadkodawcą, termin ten będzie liczony najczęściej od chwili jego śmierci. Jeżeli w terminie 6 miesięcy nie zostanie złożone żadne oświadczenie to, na mocy przepisów Kodeksu cywilnego, przyjmuje się, że miało miejsce proste przyjęcie spadku. Zatem niezłożenie oświadczenia w terminie prowadzić będzie do nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkodawcy.

Wskazane powyżej oświadczenia składa się przed sądem lub u notariusza.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią