Archiwum aktualności

Obowiązki rejestrowe spółki z o.o. po zakończeniu roku obrotowego 29 stycznia 2012 r.

Po zakończeniu każdego roku obrotowego spółka z o.o. powinna wykonać obowiązki związane z zakończeniem sporządzania dokumentacji wymaganej przez przepisy ustawy o rachunkowości. Zarząd spółki zobowiązany jest do złożenia w sądzie prowadzącym akta rejestrowe spółki następujących dokumentów:

  1. rocznego sprawozdania finansowego,
  2. opinii biegłego rewidenta, w przypadku gdy sprawozdanie finansowe podlegało badaniu,
  3. odpisu uchwały zatwierdzającej roczne sprawozdanie finansowe,
  4. odpisu uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
  5. sprawozdania z działalności spółki.

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, składa się je do sądu rejestrowego dwukrotnie, po bezskutecznym upływie terminu do zatwierdzenia oraz po późniejszym zatwierdzeniu.

Opłata za złożenie dokumentów do sądu rejestrowego wynosi 40 zł.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią