Archiwum aktualności

Nowa ustawa o terminach zapłaty 12 maja 2013 r.

Nowa ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych weszła w życie w dniu 28 kwietnia 2013 r. Została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2013 r. pod poz. 403. Zgodnie z brzmieniem wprowadzanych przepisów, termin zapłaty w transakcjach handlowych między przedsiębiorcami nie powinien być dłuższy niż 60 dni, natomiast w umowach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny termin ten nie powinien przekraczać 30 dni. Wyjątek rzewidziano dla publicznych podmiotów leczniczych, gdyż w ich przypadku terminy zapłaty nie powinny przekraczać również 60 dni.

Głównym celem nowej regulacji zawartej w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach Handlowych jest dyscyplinowanie stron transakcji handlowych co do przewidywanych w umowach terminów płatności. Chodzi przede wszystkim o skrócenie terminów zapłaty po wykonaniu usługi lub dostarczeniu towaru. Przepisy mają korzystnie oddziaływać na obrót gospodarczy i przyczynić się do lepszego funkcjonowania przedsiębiorstw. Głównym mechanizmem sprzyjającym szybszemu regulowaniu należności ma być naliczanie odsetek po upływie określonego ustawą terminu, bez względu na dłuższy termin płatności przewidziany w umowie.

Nową ustawą implementowana jest do polskiego systemu prawnego dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, która zastąpiła poprzednio obowiązującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/35/WE z dnia 29 czerwca 2000 r., wdrożoną poprzednio obowiązującą ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. nr 139, poz. 1323, z późn. zm.).

Pamiętać również należy o niezmienionej regulacji Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 485 par. 2a w przypadku dochodzenia należności wynikającej z transakcji handlowej, w przypadku dołączenia do pozwu umowy, dowodu spełnienia świadczenia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Jest to nie tylko tańsze rozwiązanie dla powoda, ale również może umożliwić szybkie zabezpieczenie należności przed uprawomocnieniem się orzeczenia.

Nowa ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych weszła w życie z dniem 28 kwietnia 2013 r. Do umów handlowych zawartych przed tym dniem znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią