Archiwum aktualności

Zwolnienie darowizny z podatku 04 kwietnia 2011 r.

Podarowanie przez rodziców dzieciom pieniędzy zwolnione jest z podatku od darowizny. Uzyskanie zwolnienia możliwe jest bez względu na wysokość darowizny. Pamiętać jednak należy, że zwolnienie to nie następuje z mocy prawa, ale po dokonaniu przez strony umowy darowizny kilku niezbędnych czynności przewidzianych w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje, że darowizna dokonana na rzecz zstępnych, w tym właśnie dzieci, zwolniona jest od podatku. Podkreślić należy, że przepisy określające katalog osób, które mogą otrzymać darowiznę zwolnioną od podatku, nie wskazują zięcia ani synowej. Jeżeli zatem dziecko pozostaje w związku małżeńskim dla pełnego zwolnienia darowizny od podatku konieczne będzie wskazanie, że darowizna jest dokonana wyłącznie na rzecz dziecka darczyńców.

Darowizna pieniędzy na rzecz dziecka nigdy nie będzie zwolniona od podatku, jeżeli nie zostanie w należyty sposób udokumentowana. Nie jest zatem możliwe zwolnienie od podatku od darowizny w przypadku przekazania dziecku pieniędzy w gotówce, nawet jeśli sporządzone zostało pokwitowanie przekazania pieniędzy.

Aby uzyskać zwolnienie od podatku konieczne jest zawarcie umowy darowizny. Następnie, w wykonaniu zawartej umowy, należy przekazać pieniądze dziecku. Przepisy ustawy wskazują tu, że musi to nastąpić przelewem dokonanym za pośrednictwem banku, Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK) albo przekazem pocztowym.

Ostatnim krokiem w celu zwolnienia od podatku jest zgłoszenie darowizny przez dziecko naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na jego miejsce zamieszkania. Zgłoszenie musi nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania przez obdarowanego pieniędzy. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu SD-Z2. Zwolnienie darowizny od podatku urząd skarbowy potwierdza w zaświadczeniu wydanym na wniosek obdarowanego.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią