Archiwum aktualności

Zmniejszenie kary umownej 18 lipca 2011 r.

Powszechne, szczególnie w umowach zawieranych przez zamawiających z wykonawcami po przeprowadzeniu przetargu na zasadach określonych w Prawie zamówień publicznych, stało się zastrzeganie kar umownych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Wysokość kary umownej zależy od woli stron umowy, w praktyce jednak w przypadku zamówień publicznych jest ona narzucana przez zamawiającego.

Kara umowna przewidziana na rzecz strony umowy, która zgodnie z jej postanowieniami powinna dokonać zapłaty wynagrodzenia, jest niezwykle łatwa do wyegzekwowania, ponieważ z reguły dochodzi do potrącenia (kompensaty). Powstaje zatem pytanie, jakie możliwości obrony przysługują zobowiązanemu do zapłaty kary umownej? Po pierwsze, możliwe jest zawarcie w umowie klauzuli o wyłączeniu dopuszczalności potrącenia kary umownej z należnego wynagrodzenia. Po drugie, gdy doszło już do potrącenia albo wierzyciel dochodzi kary umownej, zobowiązany może żądać jej zmniejszenia. Możliwość taką przewiduje art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub kara umowna jest rażąco wygórowana. W braku porozumienia stron umowy, zmniejszenia (tzw. miarkowania) kary umownej może dokonać tylko sąd.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią